13.1.2024

Bagatelní a bezvýsledné exekuce:
aktuální informace

Bagatelní exekuce, jinak též exekuce z bagatelních dluhů, jsou takové, u nichž jistina pohledávky (tedy výše původního dluhu, bez úroků, poplatků nebo sankcí) nepřekročí 1 500 Kč. Novela exekučního řádu na začátku roku 2022 přinesla co do způsobu zastavení exekucí vedených pro bagatelní pohledávky výrazné změny, nová pravidla byla stanovena i pro zastavení marných exekucí. Za jakých podmínek může být bagatelní exekuce, resp. bezvýsledná exekuce obecně jednoduše zastavena a jsou vyžadovány nějaké kroky od věřitele, chce-li v exekuci pokračovat? Součástí článku je též doporučení, jak si snadno ověřit, jestli k zastavení exekuce a jejímu následnému výmazu z exekuční databáze skutečně došlo - a naopak jak si může věřitel potvrdit, že exekuce stále pokračuje.

Podmínky pro zastavení bagatelní exekuce

Výše jistiny bez příslušenství do 1 500 Kč je kritériem pro označení exekuce jako bagatelní. Pro možnost jejího zastavení musí být ale současně splněna i další, zákonem stanovené podmínky, a to: 

  • exekuce je vedena pro peněžité plnění,
  • dlužníkem je fyzická osoba,
  • usnesení o nařízení exekuce nabylo právní moci,
  • v posledních 3 letech před nabytím účinnosti novely (tedy 2019 - 2021) nebylo exekucí nic vymoženo.

Jestliže všechny výše uvedené body byly naplněny, do 3 měsíců od nabytí účinnosti novely exekučního řádu, tedy nejpozději do 31.3.2022, vyzvat věřitele, chce-li v exekuci pokračovat, resp. souhlasí-li s jejím zastavením. Pokud souhlasil, nebo se do 30 dnů nevyjádřil, bagatelní exekuce měla být dle zákona zastavena. V opačném případě, tj. měl zájem na jejím pokračování, musel věřitel složit tzv. prodlužovací zálohu v částce 500 Kč. Tímto se lhůta pro vymožení plnění a tedy i vedení příslušné exekuce prodloužila o 3 roky, během níž nemůže soud řízení zastavit pro nemajetnost. Zároveň dle tohoto postupu zastavenou bagatelní exekuci již není možné znovu zahájit.

Jak zjistit stav bagatelní exekuce? Odpověď dá výpis z registru exekucí

Co dělat, když…
► JSEM DLUŽNÍK
...a chci si ověřit, že byla moje bagatelní exekuce skutečně zastavena a smazána z databáze

Zda byla bagatelní exekuce skutečně zastavena, lze snadno zjistit pomocí výpisu z registru exekucí opatřeném na webu Kontrolaexekuce.cz. Po ukončení exekučního řízení má totiž exekutor povinnost do 15 dnů vymazat záznam o exekuci z exekuční databáze. Tímto se exekuce stává nedohledatelnou. Pokud k řádnému výmazu došlo, již zmíněný výpis z registru exekucí tuto exekuci nezobrazí. V opačném případě, tedy je-li exekuce stále u osoby dlužníka dohledatelná, je nezbytné kontaktovat exekutora a požadovat nápravu, příp. informaci, proč k výmazu nedošlo. Kontakt na exekutora je rovněž možné zjistit z detailu výpisu. ...a potřebuji zjistit, jestli moje pohledávka nepatří mezi bagatelní a exekuce nemůže být (nebo už nebyla) zastavena

► JSEM VĚŘITEL
...a potřebuji zjistit, jestli moje pohledávka nepatří mezi bagatelní a exekuce nemůže být (nebo už nebyla) zastavena

Výpis z registru exekucí je vhodnou kontrolou nejen z pozice dlužníka, ale i věřitele. Jednak může vést ke zjištění, jestli pohledávka, která je exekucí vymáhána, nepatří mezi bagatelní - a v takovém případě je vhodné si pohlídat, nedojde-li k opakování možnosti zastavení exekucí tohoto typu. Současně není vyloučeno, že exekuce již veškeré podmínky pro zastavení splnila, exekutor poslal výzvu k úhradě zálohy, má-li exekuce pokračovat, nicméně k věřiteli se tato informace nedostala (např. kvůli fikci doručení). Lhůta pro vyjádření tak marně uplynula a exekuce byla - i bez vědomí věřitele - zastavena. Výpis z registru exekucí je v obou popsaných situacích vhodným způsobem, jak zjistit aktuální stav příslušné exekuce. Pokud u osoby dlužníka nebude evidována (tj. nebude součástí výpisu), je pravděpodobné, že byla pro splnění podmínek jako bagatelní exekuce skutečně zastavena a věřitel se již nemůže domáhat plnění.

UPOZORNĚNÍ:
Zastavení bagatelních exekucí dle výše uvedeného postupu se vztahovala pouze na ty, které byly nařízeny před více než 3 roky, tedy před 1.1.2019. Na exekuce zahájené později se úprava nevztahuje! 

Náhrada pro exekutory a věřitele při zastavení bagatelní exekuce

Po zastavení bagatelní exekuce již sice věřitel nemá nárok na soudní vymáhání nebo znovupodání exekučního návrhu, nicméně je mu alespoň přiznána částečná kompenzace za vynaložené výdaje spojené s exekucí. Tato kompenzace bude poskytnuta ve formě slevy na dani příjmu, a to ve výši 30 % vymáhané pohledávky bez příslušenství. V případě, že už něco v minulosti na jistinu bylo vymoženo, náhrada je o tuto částku ponížena. Kompenzace se týká rovněž exekutora, v tomto případě má nárok na 30 % z paušálních hotových výdajů, které jsou 3 500 Kč. Za každou ukončenou exekuci tak dostane “odškodnění” ve výši 1 050 Kč (s omezením maximálně 5 exekucí na jednoho dlužníka).

Úhrada prodlužovací zálohy se netýká všech bagatelních exekucí. Na které typy dluhů se nevztahuje?

Úprava exekučního řádu reflektuje také případy, kdy bagatelní exekuce sice splňuje kritéria pro snadné zastavení, nicméně její ukončení není zcela žádoucí. V takovém případě není její pokračování podmíněno uhrazením prodlužovací zálohy věřitelem. Konkrétně jde o ty exekuce, které slouží k vymožení bagatelní pohledávky například na:

  • výživné na nezletilé dítě nebo náhradní výživné
  • náhradu újmy způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.
  • náhradu újmy za ublížení na zdraví nebo újmy způsobené trestným činem.

Dále jde též o situace, kdy je dlužník v insolvenci, nebo by zastavení exekuce nebylo v souladu s dobrými mravy.

Bezvýsledné (marné) exekuce u pohledávek nad 1 500 Kč

Kromě bagatelních exekucí se novela exekučního řádu dotkla bezvýsledných exekucí, u nichž jistina překračuje hranici 1 500 Kč, a definuje pravidla pro možnost jejich snadného zastavení. 

Zatímco u bagatelní exekuce jsou rozhodné poslední 3 roky, u bezvýsledných exekucí s vyšší jistinou se tato doba posunuje na 6 let. Tj. pokud v rámci exekuce nebylo v posledních 6 letech vymoženo plnění alespoň v takové výši, aby pokrylo náklady exekuce, a současně pokud exekucí není postižena nemovitost, má exekutor povinnost vyzvat věřitele, souhlasí-li se zastavením exekuce. Pokud chce v exekuci pokračovat, je nutné složit prodlužovací zálohu v částce 500 Kč - pak může řízení pokračovat další 3 roky. K tomuto prodloužení může ale dojít maximálně dvakrát, tj. celková délka exekuce je tímto omezena na 12 let. Za předpokladu, že během této doby nedojde k částečnému vymožení pokrývající náklady exekuce - tehdy by lhůta 6 let běžela znovu. Je-li věřitel z důvodů zmíněných dále zproštěn zaplacení zálohy, limit 12 let se neaplikuje. Při zastavení marné exekuce nemá exekutor - na rozdíl od bagatelní exekuce - nárok na kompenzaci nákladů.

UPOZORNĚNÍ:
Tento postup zastavení bezvýsledních exekucí platí i pro řízení zahájená před 1.1.2022, tedy před nabytím účinnosti novely zákona. Nicméně první exekuce je dle těchto podmínek možné zastavit až od roku 2023.

Jak zjistit, jestli nehrozí zastavení exekuce pro bezvýslednost? Aktuální informace poskytne výpis z registru exekucí

Jste účastníky exekučního řízení - ať už z pozice dlužníka nebo věřitele - a zajímá vás, jestli se nový způsob zastavení bezvýsledných exekucí netýká i vašeho případu? Výpisem z registru exekucí lze snadno získat kompletní a aktuální informace o exekuci, včetně data nařízení či plnění, které jsou pro možnost zastavení exekuce rozhodující. Formulář pro získání výpisu je k dispozici ZDE.

Výjimky z placení prodlužovací zálohy u bezvýsledných exekucí

Podobně jako u bagatelních exekucí jsou u marných exekucí definovány výjimky, při nichž není nutné složit prodlužovací zálohu, aby mohla exekuce pokračovat dále. Jde o případy, kdy jsou exekucí vymáhány  dluhy na výživném, náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví nebo náhrady újmy způsobené úmyslným trestným činem apod. Od placení zálohy může být věřitel též zproštěn na vlastní žádost soudním exekutorem, jsou-li pro to závažné důvody. V těchto případech stačí, sdělí-li oprávněný exekutorovi, že nesouhlasí se zastavením exekuce.

Autor: lb