27.4.2022

Ověřený výpis exekuce ihned a online

Exekuce spočívá ve vynucení splnění uložené povinnosti, nejčastěji zaplacení určité částky. Jde o státem povolený způsob vymáhání dluhů s jasně danými pravidly. Právě ta odlišují exekuci od neregulovaných praktik vymahačských společností, které jej často - a zcela neoprávněně - používají.

O zahájení exekuce rozhoduje soud na základě návrhu věřitele. Návrh může být podán buď přímo exekutorovi, nebo příslušnému exekučnímu soudu s určením exekutora, který má exekuci provést. Ten je následně povinen všechna aktuální, tj. právě probíhající exekuční řízení zapsat do evidence exekucí, která je veřejně přístupná. Nahlédnout do ní a ověřit, zda někdo má, nebo nemá nějaké exekuce, může tedy kdokoli, a to prostřednictvím výpisu z registru exekucí na webu Kontrolaexekuce.cz

Výpis exekuce online umožní prověřit dluhy libovolné osoby

Výpis exekuce je možné získat pro libovolný subjekt, zkontrolovat tak lze nejen sebe, ale i kohokoliv jiného. Jde tedy o snadný a rychlý způsob, jak zjistit, zda zájemce o pronájem, obchodní partner nebo prodejce auta či nemovitosti nemá problém s plněním závazků - a pokud ano, je na místě zvážit, zda smluvní vztah s takovou osobou navázat. Případnými exekucemi dlužníka totiž mohou být dotčeny i třetí strany.

Mám exekuci? Kontrola vlastní osoby má smysl

Vhodná je taktéž pravidelná kontrola a výpis exekuce na vlastní jméno. Jednak může odhalit dluhy, jejichž existence si člověk nebyl vědom, jednak je přehled exekucí základem pro naplánování postupného umořování závazků a tedy nezbytný pro řešení této nepříjemné situace. Pokud výpis exekuce neprokáže žádné záznamy o exekucích, slouží jako potvrzení o bezdlužnosti, která je nezbytná např. při žádosti o hypotéku a další typy úvěru.

Pro výpis exekucí stačí základní údaje. Které to jsou?

Potřebná vstupní data pro získání výpisu se odvíjí od typu prověřované osoby, tj. zdali se jedná o fyzickou osobu nebo firmu. Pro kontrolu je potřeba znát: 

 • u fyzické osoby: jméno, příjmení a datum narození, nebo rodné číslo
 • u právnické osoby (firem): IČO

Výsledek kontroly, tedy výpis exekucí, je ihned k dispozici na e-mailu. Žádost o výpis přitom není vázána žádnou registrací, vyhledávání v evidenci je zcela anonymní a kontrolovaný se nikdy nedozví, kdo a proč jej ověřoval.

Z výpisu z exekuce zjistíte dlužnou částku i kontakt na exekutora

Mezi základní informace, které výpis z exekuce obsahuje vždy, patří:

 • počet platných, tedy aktuálně probíhajících exekučních řízení
 • datum nařízení exekuce
 • spisová značka jako identifikační prvek každého záznamu.

Z detailu exekuce pak lze obvykle zjistit:

 • dlužnou částku aktuální k datu zápisu
 • exekutora pověřeného vedením exekuce, příslušný soud a exekutorský úřad
 • příp. další, s exekucí související informace.

Veškerá data do evidence exekucí vkládá exekutor, v důsledku čehož se jejich rozsah může měnit. Zároveň je ale tímto zaručena ověřenost a aktuálnost informací k datu zápisu (resp. aktualizace spisu). 

výpis exekuce bez exekucí - náhled  výpis exekuce s exekucemi - náhled

Řádné smazání záznamu z evidence potvrdí až kontrolní výpis z exekucí

Splněním vymáhané povinnosti (zaplacení dluhu vč. nákladů exekuce) dochází k ukončení exekučního řízení a do přibližně 15 dnů by mělo dojít k výmazu záznamu exekuce z databáze. Stejně jako v případě zápisu je i za tento krok zodpovědný příslušný exekutor, výmaz není automatický. Je zde tedy určité riziko, že ke smazání nedojde a záznam o  exekuci se může v budoucnu stát zbytečnou komplikací např. při žádosti o půjčku. Kontrolním výpisem z exekucí, který je možné získat zde, lze mít 100% jistotu, že exekutor ve svých povinnostech nepochybil a ukončená exekuce již není dohledatelná.

Centrální výpis exekuce a jiné klamavé praktiky

Poskytování informací z evidence exekucí se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č.329/2008 Sb., dle které je výpis exekuce vždy a pouze za poplatek. Pokud tedy nějaký subjekt nabízí výpis exekucí zdarma, je zde vysoké riziko podvodného jednání za účelem vylákání osobních údajů a jejich poskytnutí třetím stranám. Stejně tak centrální výpis exekuce je smyšleným pojmem, který slouží pouze k matení uživatelů.
 

Shrnutí článku

 • Smyslem exekuce je vynucení splnění určité povinnosti, který má státem jasně daná pravidla.
 • Všechny aktuální exekuce jsou evidovány v databázi exekucí, která je dostupná na Kontrolaexekuce.cz
 • Ke kontrole libovolné osoby slouží výpis exekuce, resp. výpis z registru exekucí. 
 • Prověřit lze libovolnou osobu, online, bez registrace a zcela anonymně.
 • Dle vyhlášky je služba poskytnutí výpisu vždy zpoplatněna.
   
Autor: jn