7.1.2024

Exekuční kalkulačka: aktualizace 2024

Pokud je úhrada dluhu delší dobu v prodlení, může dojít až k jeho vymáhání exekutorem. Mezi nejčastější způsoby provedení exekuce přitom bývají srážky ze mzdy a jiných příjmů, známé též jako tzv. exekuce na plat. Při nařízení této formy exekuce je zaměstnavatel povinen provádět exekuční srážky ze mzdy, a to do té doby, než je exekuce včetně úroků, úroků z prodlení, nákladů exekuce aj. zcela zaplacena. Pro výpočet konkrétní částky, o níž je příjem dlužníka takto snížen, slouží kalkulačka exekuce.

Víte, že...
Všechny aktuálně probíhající exekuce jsou evidovány v registru exekucí, který je dostupný na Kontrolaexekuce.cz. Prostřednictvím výpisu z tohoto registru je možné online a ihned zjistit, zda a případně kolik exekucí má libovolná osoba nebo firma. V detailu záznamu bývá navíc kromě dlužné částky uveden i kontakt na exekutora, který je vedením exekuce pověřen. Vzhledem k tomu je výpis z registru exekucí podstatnou součástí řešení dluhů. Výpis je možné získat ZDE.

Exekuční kalkulačka a návod na výpočet exekuce

Výpočet srážek ze mzdy je poměrně snadný, pro využití kalkulačky je základním údajem výše čisté mzdy. Tu však tvoří více příjmových položek, které je nutné do výpočtu zahrnout. Dále se uvádí, má-li dotyčný/á manželku/manžela a počet dětí, neboť tyto skutečnosti se promítají do výše nezabavitelné částky. Způsob, jak obě částky - čistou mzdu i nezabavitelnou částku - zjistit a jak jsou srážky ze mzdy vlastně počítány, je popsán dále v článku. Spolu s výpočtem exekuce kalkulačka umožňuje též zjistit, kolik dlužník po odečtení všech srážek reálně obdrží.

1. čistá mzda

Čistá mzda je pro účely výpočtu srážek ze mzdy počítána nejen jako rozdíl hrubé mzdy a zákonem stanovených částek (např. pojistného  na sociální zabezpečení a na veřejné zdravotní pojištění), ale je nezbytné připočítat veškeré další příjmy, které mají povahu mzdy nebo platu a nepatří mezi výjimky, které exekucí postihnout nelze. Zohledněna tedy musí být například odměna z dohody o pracovní činnosti nebo odměna z dohody o provedení práce, nemocenská, důchod, mateřská a další. 

2. výpočet nezabavitelné částky

Jako nezabavitelná částka je označována ta část mzdy, která musí být dlužníkovi vždy vyplacena, protože slouží k pokrytí základních životních potřeb a nákladů na bydlení. Její výše závisí na:

  • životním minimu, které i pro rok 2024 zůstává na 4 860 Kč
  • a normativních nákladech na bydlení, které pro rok 2024 (od 1.1.) činí 14 197 Kč.

Celková nezabavitelná částka se pak skládá ze dvou částí, a to:

  • nezabavitelné částky za dlužníka, která se rovná 2/3 součtu výše uvedených položek (do roku 2023 to byly ¾), tj. aktuálně 12 704,67 Kč.
  • nezabavitelné částky za každou vyživovanou osobu (manžela, manželku, nezaopatřené děti),  což je ¼ (dříve ⅓) ze stejného součtu jako za dlužníka a je rovna 3 176,17 Kč. Tato částka se započítává vždy, tedy i v případě, že manžel/ka má vlastní příjem.

Výsledek je poté dle § 3 nařízení o nezabavitelných částkách zaokrouhlován nahoru na celé koruny. 

Výpočet nezabavitelné částky od 1.1.2024
  výše v Kč výpočet
dlužník   12 704,67     2/3 x (4 860 + 14 197)  
manžel/ka    3 176,17   1/4  x 12 704,67  
vyživované osoby     3 176,17  1/4  x 12 704,67  

 

Upozornění:

V roce 2022 a 2023 došlo k výraznému nárůstu nezabavitelné částky, a to primárně z důvodu vysoké inflace a cen energií. Tyto faktory vedly k mimořádnému navýšení normativních nákladů na bydlení, jež - mimo jiné - ovlivňují právě i nezabavitelnou částku. K 1.1.2024 však toto přechodné opatření skončilo, normativní náklady se snížily o 1 400 Kč a s tím i nezabavitelná částka pro dlužníka - v porovnání s předchozím rokem o 933 Kč. S tím se změnila i tzv. limitní neboli plně zabavitelná částka, která je nově počítána jako 1,5x součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení, a to na současných 28 585,50 Kč.

Výpočty a údaje v tomto článku jsou aktuální a veškeré tyto změny zohledňují.

3. Výpočet srážky ze mzdy: co zobrazí exekuční kalkulačka?

Celková nezabavitelná částka (tj. součet všech nezabavitelných částek zmíněných výše po zaokrouhlení na celé Kč nahoru) se odečte od čisté mzdy. Pokud je výsledná hodnota nižší než limit 28 585,50 Kč, je rozdělena se zaokrouhlením na celé koruny na třetiny, kdy:

  • První třetina slouží ke splátce nepřednostních pohledávek (a pokud druhá třetina nestačí k úhradě přednostních pohledávek, pak i těch)
  • Druhá třetina je využita pro přednostní pohledávky. Pokud dlužník žádné nemá, částka mu zůstává.
  • Třetí třetinu obdrží vždy dlužník.

Pokud rozdíl čisté mzdy a nezabavitelného minima je nad 28 585,50 Kč, je tento zůstatek nad limit považován za plně zabavitelný a využit na úhradu exekuce.

Konečným výsledkem je jednak výpočet exekuce, tj. výpočet srážek ze mzdy, a jednak částka, která je vyplacena dlužníkovi. Usnadnění a urychlení výpočtu přitom umožňuje exekuční kalkulačka.

Doporučení:
Chcete zjistit aktuální výši dluhu, tj. kolik ještě zbývá doplatit? Příslušné informace vám sdělí exekutor pověřený vedením exekuce. Kontakt na něj lze získat výpisem z registru exekucí. Zároveň výpis poskytne přehled všech exekucí, které jsou v daný okamžik na kontrolovaný subjekt vedeny.

Exekuční kalkulačka 2024

Přednostní a nepřednostní pohledávky

Jako přednostní pohledávky jsou označovány ty, které mají při uspokojování prioritu. Jejich výčet je stanoven zákonem č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, § 279, odst. 2. Patří mezi ně např. dluh na výživném, dluhy na daních, sociálním a zdravotním pojištění, náhrada škody způsobené ublížením na zdraví nebo úmyslným trestným činem apod. 

Nepřednostní pohledávky jsou v podstatě všechny ostatní, které zákon neuvádí. Mohou to být neuhrazené faktury za využívané služby (voda, elektřina, plyn, ale i internet, TV…), dále dluh na nájemném, nezaplacená pokuta z MHD, splátky hypotéky a dalších půjček atp.
 

Výpočet exekuce - modelový příklad: 

Varianta 1:
Měsíční čistý příjem dlužníka činí 33 000 Kč, je ženatý a má 1 dítě. Přednostní pohledávky nemá žádné.

1. výpočet základní, nezabavitelné částky:
12 704,67 (na dlužníka) + 3 176,17 (na manžela) + 3 176,17 (na dítě) = 19 057,01 Kč
2. zůstatek po odečtení od čisté mzdy (nezabavitelná částka byla zaokr. dle pravidel na celé Kč nahoru)
33 000 Kč - 19 058 = 13 942 Kč
3. rozdělení na třetiny:
13 941 / 3 = 4 647 Kč
pro výpočet se používá částka zaokrouhlená dolů na celé Kč a dělitelná třemi
první třetina jde na úhradu pohledávky, druhá + třetí třetina patří dlužníkovi

Dlužník tedy ze svého příjmu dostane celkem 19 058 + 2x 4 647 + 1 = 28 353 Kč. Pokud by měl nějakou přednostní pohledávku, pak by mu bylo vyplaceno pouze 23 706 Kč. 

Varianta 2:
Výchozí zadání je stejné, pouze čistý příjem dlužníka činí 54 tisíc Kč. 

1. nezabavitelná částka = 19 058 Kč
2. zůstatek po odečtení od čisté mzdy: 54 000 - 19 058 = 34 942 Kč
3. rozdělení na třetiny (vzhledem k výši zůstatku je dělena pouze limitní částka):
28 585,50 / 3 = 9 528 Kč  (zaokrouhleno na celé Kč dolů, případný rozdíl koruny se ponechává dlužníkovi)

První třetina, případně i druhá třetina (při existenci přednostních) jde na pohledávky, třetí patří dlužníkovi. Dlužník obdrží celkem 19 058 + 2x 9 528 Kč + 1,50 = 38 116 Kč, při existenci přednostní pohledávky 28 588 Kč. Částka nad limit 28 585,50 Kč, tj. 34 942 -  28 585,50 = 6 356,50 Kč, je též využita k úhradě pohledávek.

Doplňující informace:
Výpočet exekuce a uspokojování pohledávek


Jak je to s pořadím uspokojování pohledávek? (souběh exekucí)

Z přednostních pohledávek se bez ohledu na pořadí uspokojují nejprve pohledávky výživného, až poté další přednostní pohledávky. 
Mimo rozdělení na přednostní a nepřednostní pohledávky hraje roli i den, kdy byl plátci mzdy doručen exekuční příkaz. Pokud jich v jeden den obdrží více, pořadí je pro obě pohledávky stejné. Pokud částka určená výpočtem není pro jejich úhradu dostačující, dochází k poměrnému uspokojení obou. 

Co když příslušná třetina není na úhradu pohledávky dostačující?

Pro uspokojení přednostních pohledávek je primárně využívána druhá třetina zůstatku mzdy, případně i plně zabavitelná část zbytku čisté mzdy. Pokud ani to nepostačuje k uspokojení přednostních pohledávek, jsou uspokojovány z první třetiny společně s nepřednostními. Pokud druhá třetina plně pokryje přednostní pohledávky, je plně zabavitelná část připočítána k první třetina a využita pro uspokojení nepřednostních pohledávek. Nepřednostní pohledávky mohou být uspokojovány vždy pouze z první třetiny a plně zabavitelné části zbytku čisté mzdy, druhou třetinou je nelze pokrýt. 

Autor: jn