18.11.2022

Jak zjistit, jestli je auto v exekuci

Výhodou a zároveň častým důvodem pořízení ojetého auta bývá nižší cena. Ne vždy se ale taková zdánlivě výhodná koupě může vyplatit, je důležité si vědom rizik, které s sebou nákup ojetiny nese. Nejde přitom jen o technický stav vozu nebo triky se stáčením tachometru, o kterých se mluví poměrně často a většina lidí si tak na ně dává pozor. Velmi důležité je zjistit si i možné právní vady auta - například jestli prodávající není v exekuci. Právě v důsledku exekuce totiž může být koupě i přes podpis kupní smlouvy a úhradu kupní ceny neplatná a kupující o auto v exekuci přijde zcela bez náhrady. Způsob, jak této situaci předejít a riziko zabavení auta minimalizovat, je přitom snadný: prověření prodávajícího v registru exekucí.

Rizika a důsledky koupě auta v exekuci

Ať už zvažujete nákup ojetého auta přes inzerát nebo s účastí autobazaru pouze v roli zprostředkovatele (tzv. komisní prodej, kdy autobazar není majitelem auta), předchozí kontrola prodávajícího v registru exekucí je podstatnou prevencí před problémy, které by mohly nastat, pokud by prodávající byl v exekuci a jeho majetek součástí exekučního řízení. 

Co se může stát? Od okamžiku, kdy se dlužník dozví o zahájení exekuce na jeho jméno, až na určité výjimky nesmí nakládat se svým majetkem - darovat ho, zastavit a zejména pak prodat. Pokud jakkoli tuto povinnost poruší, má se takové jednání za neplatné. Jinými slovy když někdo prodá auto v exekuci, kupní smlouva je neplatná a auto může být kdykoli exekučně zabaveno. A to zcela bez náhrady. Kupujícímu poté jen přijde výzva k odevzdání vozidla, přičemž pokud tak neučiní, hrozí mu určité právní postihy za maření výkonu soudního rozhodnutí. Zaplacenou kupní cenu se pak může pouze pokusit získat zpět od původního majitele, nicméně pokud je někdo zatížen vícero exekucemi, je poněkud nepravděpodobné, že bude mít z čeho peníze vrátit.

Existuje jedna výjimka, kdy ani prodejem auta v exekuci dlužník zákaz nakládání s majetkem neporušuje. Tou je situace, kdy by k tomuto měl prokazatelný souhlas exekutora a věřitele, kvůli jehož pohledávce je exekuce na dlužníka vedena. Pak kupující při koupi auta v exekuci posílá peníze přímo na účet exekutora, nikoli prodávajícího, a exekutor tyto prostředky využije k uspokojení pohledávky věřitele. Tento případ však nastává velmi zřídka a kupující by musel být s touto skutečností předem prokazatelně seznámen.

Jak zjistit, jestli je auto v exekuci

V posledních letech pokusů o prodej auta v exekuci výrazně přibylo a kontrola prodávajícího při koupi ojetiny je tedy více než žádoucí. Jak tedy na to?
Nejsnazším řešením je prověření prodávajícího v registru exekucí, což je možné na webu Kontrolaexekuce.cz. Zde se do formuláře na hlavní straně zadají údaje o prověřované osobě - jméno, příjmení a datum narození, nebo rodné číslo. Při kontrole firmy se udává IČO. Nahlížení do registru je zpoplatněno vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 Sb., následuje proto volba preferovaného způsobu platby. Po jejím připsání je výsledek kontroly - tedy výpis z registru exekucí - ihned k zobrazení a zároveň zaslán na uvedený e-mail. Výhodou je kromě snadné dostupnosti informací i absence jakékoli registrace.

Pokud by měl prodávající v okamžiku kontroly nějaké exekuce, výpis bude obsahovat jejich výčet vč. data nařízení. V takovém případě je vhodnější od koupě auta ustoupit. Nebude-li kontrolou dohledán žádný záznam o exekuci, riziko nepoctivého úmyslu při prodeji auta je menší. Nicméně i přesto to nemusí znamenat, že má prodávající zcela “čistý štít” - může mít nějaké závazky, které v registru exekucí nejsou evidovány. Obezřetnost je tedy stále na místě. 

Jak poznat prodej auta v exekuci? Hlídejte si varovné signály
Pokud je auto nabízeno za až nápadně nízkou cenu, majitel je ochoten jet kvůli prodeji přes celou republiku nebo se jinak snaží vycházet kupujícímu ve všem vstříc, aby prodej proběhl co nejdříve, opatrnost je více než vhodná. V takové situaci bez předchozího prověření prodávajícího v registru exekucí žádné kroky vedoucí ke koupi auta nepodnikejte!

Koupil/a jsem auto v exekuci. Co teď?

Možnosti řešení situace, kdy někdo nevědomě koupí auto v exekuci, jsou velmi omezené.

1) návrh na vyškrtnutí z exekučního soupisu, případně žaloba na vyloučení věci ze soupisu
Kupující může do 30 dnů od chvíle, kdy se o zabavení auta dozvěděl, zkusit podat návrh, aby bylo auto vyloučeno z exekuce (tj. návrh na vyškrtnutí z exekučního soupisu). Pokud exekutor nereaguje, resp. návrh odmítne, do 30 dnů lze podat ještě žalobu na vyloučení věci ze soupisu. Kupující přitom musí vždy prokázat, že je skutečně vlastníkem vozidla - což je kvůli neplatné kupní smlouvě poněkud problematické - a o exekuci prodávajícího nevěděl. Navíc by se vyškrtnutím vozu snížila šance na splacení pohledávky věřitele, což zcela není v zájmu věřitele, resp. exekutora.

2) žaloba prodávajícího pro bezdůvodné obohacení
Dalším způsobem, jak zkusit získat zpět peníze, je žaloba prodávajícího pro bezdůvodné obohacení. U soudu se kupující s velkou pravděpodobností setká s výsledkem v jeho prospěch, nicméně ani to není zárukou, že mu kupní cena bude vrácena, protože dlužník jednoduše nebude schopen peníze vrátit. Kupující se může v takové chvíli uchýlit k exekučnímu vymáhání, nicméně je nutné počítat s tím, že jeho pohledávka bude uspokojena až po všech předchozích, v horším případě k tomu ani nedojde a pro kupujícího to znamená jen další náklady (na právníka, vedení exekučního řízení apod.).

Přepis auta v exekuci v registru vozidel

Jakmile je na dlužníka zahájeno exekuční řízení, je zapsán do registru exekucí. Současně od tohoto okamžiku nesmí nakládat se svým majetkem a je-li součástí exekučního řízení i automobil, měla by být tato informace zanesena i do registru vozidel. Přepis vozidla na někoho jiného pak není možný. Problémem je fakt, že registr vozidel - narozdíl od registru exekucí - není veřejnou evidencí a přístup do něj je limitován. Prověřit tedy přímo, zda není auto v exekuci, není možné. Současně se záznam do registru vozidel dostává až tehdy, kdy exekutor vydá příkaz postihující daný automobil. Jinými slovy se může stát, že dojde k prodeji auto v exekuci, kupní smlouva je kvůli probíhající exekuci neplatná, a přesto přepis na kupujícího bez problému úředně proběhne, protože příkaz na auto ještě nebyl vydán. Nic netušící nový majitel se tak o exekuci dozví až s výzvou exekutora k odevzdání vozidla. Kromě toho jsou známy případy, kdy se informace o postižení auta exekucí do registru vozidel vůbec nedostala, ačkoli exekutor příslušné úřady o této skutečnosti informoval.

Vzhledem k těmto mezerám v úředních procesech i nemožnosti přímé kontroly v registru vozidel je kontrola prodávajícího - dosavadního majitele auta v registru exekucí jediným možným způsobem, jak ihned získat představu o potenciální rizikovosti zvažované koupě. 

Koupě auta od autobazaru vs. komisní prodej. Kdy je prověření majitele v registru exekucí nezbytné? 

Při nákupu auta může autobazar být v roli zprostředkovatele, nebo majitele. Pokud jde o komisní prodej, autobazar pouze zprostředkovává uzavření kupní smlouvy, nestává se majitelem auta a ani neručí za jeho stav či vady. V takovém případě platí nezbytnost prověření kupujícího dle výše uvedených informací, protože kupní smlouva je uzavírána s ním.
Pokud autobazar auto odkoupí od původního majitele, tj. stává se jeho majitelem a až poté jej prodává dál, obvykle, zejména jde-li o větší společnost, si původního majitele řádně prověří. V tomto případě je tedy nákup auta přes ověřený autobazar je do jisté míry bezpečnější. Nicméně je vhodné si pohlídat, aby součástí kupní smlouvy byla garance, že při jakýchkoliv právních problémech typu exekuce bude kupujícímu kupní cena vrácena. 

Pro menší, méně známé autobazary však platí to samé jako při koupi auta od individuálních prodávajících - tedy před jakoukoli dohodou prověřit v registru exekucí. 

Základní pravidla, jak snížit riziko koupě auta v exekuci a jeho zabavení
  • vyvarovat se nákupu ojetých aut na inzerát nebo od nedůvěryhodných subjektů
  • všímat si varovných signálů jako je např. snaha o co nejrychlejší uskutečnění prodeje nebo nápadně nízká cena
  • vždy prodávajícího předem prověřit v registru exekucí na Kontrolaexekuce.cz
Autor: lb