13.9.2023

Milostivé léto 2023

Jak se výhodně zbavit dluhů


Od 1. července do 30. listopadu 2023 probíhá v pořadí již třetí oddlužovací akce označovaná jako Milostivé léto. Tentokrát umožňuje dlužníkům zbavit se výhodně dluhů zejména na sociálním a zdravotním pojištění. Tedy těch, které jsou vymáhány v rámci správní exekuce, nikoli soudními exekutory, jak tomu bylo u předchozích kol Milostivého léta. Kdo může Milostivé léto 2023 využít, za jakých podmínek a na jaké dluhy konkrétně se vztahuje?

enlightened DOPORUČENÍ:
Prevence je základ. Ověřujte si pravidelně, že nejste mezi dlužníky
Víte, že většina lidí o svých dluzích ani neví? K tomu, aby se člověk stal tzv. nevědomým dlužníkem, stačí málo: opomenutá pokuta, nedoplatek na pojištění, neprovedená platba u dodavatele některé ze služeb, nebo i třeba ztráta a zneužití dokladů. Neřešené dluhy přitom každým dnem narůstají o penále a úroky, díky čemuž mohou narůst až na několikanásobné částky. Prevence je přitom jednoduchá. Výpisem z registru exekucí lze případné dluhy vymáhané soudními exekutory ihned odhalit a začít řešit dříve, než vás navštíví exekutor.

Co znamená Milostivé léto 2023 pro dlužníky

Cílem Milostivého léta je dát dlužníkům šanci vyřešit své dluhy vůči Finanční správě, Správě sociálního zabezpečení, Celní správě a případně i obci, a to pouhým zaplacením jistiny, tedy původní dlužné částky. Tzv. příslušenství dluhu, které může původní dluh navýšit až na násobky, bude dlužníkům při splnění daných podmínek odpuštěno. Stejně jako u předchozích kol Milostivého léta tak nejde o odpuštění dluhu jako takového. Výjimkou jsou drobné, tzv. bagatelní dluhy, které s účinností zákona, tedy k 1. červenci 2023, zanikly zcela. 

Co se rozumí jako příslušenství dluhu a dlužníkům se tedy odpouští?

  • úroky z prodlení nebo posečkané částky
  • penále
  • pokuty za opožděné podání daňového přiznání
  • náklady řízení včetně exekučních nákladů


Poznámka: Milostivé léto 2023 bývá často považováno za určitou amnestii na exekuce. Toto označení je však velmi nepřesné, neboť jednak nejde o amnestii (nedochází k odpuštění dluhu jako takového), jednak se akce týká i těch dluhů, které ještě nejsou v exekuci. 

Základní podmínky pro využití Milostivého léta 2023

Nezbytnou podmínkou pro odpuštění příslušenství je úhrada původní dlužné částky v určeném časovém období. Kromě toho musí být splněna i další kritéria:

1. Jedná se o dluh:
a) u Finanční správy ČR, Celní správy ČR (mimo clo), případně též u Ministerstva financí, soudů nebo Vězeňské služby. Dále se do tohoto tzv. daňového milostivého léta mohou dobrovolně zapojit i obce/kraje/hl.m. Praha a umožnit občanům zbavit se dluhu např. na místním poplatku ze psů.

b) na sociálním pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které eviduje ČSSZ (tzv. pojistné milostivé léto)

2. Dluh vznikl před 30. září 2022
Akce se týká pouze příslušenství dluhů a bagatelních dluhů vzniklých do 30. září 2022. Na dluhy vzniklé po tomto datu se možnost odpuštění nevztahuje.

3. Dluh nemusí být v exekuci
Oproti předchozím akcím se aktuální Milostivé léto 2023 netýká jen exekučně vymáhaných dluhů, ale i těch, které jsou příslušným úřadem teprve evidovány.

4. Dluh není vymáhán soudním exekutorem
Pokud je dluh již exekučně vymáhán, musí jít o správní nebo daňovou exekuci, tj. bez zapojení soudního exekutora.

Kdo může Milostivé léto využít

V případě nedoplatku na dani se možnost odpuštění vztahuje pouze na fyzické osoby, a to podnikatele i nepodnikatele. Na právnické osoby se nevztahuje (výjimkou je odpuštění bagatelních dluhů - viz dále). U pojistného se akce týká fyzických i právnických osob (firem).

Jak zjistit, kolik a komu vlastně dlužím?

Co se týče nedoplatku na dani, aktuální stav je možné zjistit online na portálu Finanční správy MOJE daně, případně cPortálu Celní správy ČR. Zde je nezbytné se přihlásit pomocí datové schránky nebo Identity občana a pokud má uživatel nějaký dluh, příslušné informace najde v sekci „Informace k mimořádnému odpuštění dluhů“ a “Písemnosti”.

Altnernatvně lze o evidenci nedoplatků požádat u příslušného úředu i doporučeným dopisem nebo elektronicky datovou schránkou.

Obdobný postup je u dluhu na sociálním pojištění - dlužné pojistné lze zjistit online na ePortálu České správy sociální zabezpečení, opět po přihlášení prostřednictvím datové schránky nebo Identity občana. Rovněž by příslušné OSSZ měly všem dlužníkům, které mohou Pojistné milostivé léto využít, zaslat více informací do datové schránky. 

Víte, že...
...můžete online zjistit snadno i další případné dluhy, které jsou na libovolnou osobu nebo firmou exekučně vymáhány? Na hlavně straně webu Kontrolaexekuce.cz ve formuláři zadáte potřebné údaje (stačí pouze celé jméno + datum narození, nebo rodné číslo, příp. IČO) a výpis s přehledem exekucí je k dispozici v podstatě ihned.

Jak dosáhnout odpuštění dluhu

Pokud dluh splňuje výše uvedená kritéria, jsou pro odpuštění příslušenství dluhu nezbytné dva kroky, které se - v závislosti na tom, zda jde o dluh na dani (tj. daňové milostivé léto) nebo dluh na pojistném (tzv. pojistné milostivé léto) lehce liší. 

Daňové milostivé léto (pro dluh na dani)

  1. podat žádost o odpuštění příslušenství dluhu, a to v období 1.7. - 30.11.2023. 
  2. uhradit jistinu, a to do 30. 11. 2023, případně v termínech určených dohodou o splátkách

Žádost je nejsnazší podat přímo přes webovou aplikaci portálu MOJE daně. Další možností je elektronické podání (datovou schránkou, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem), doporučeným dopisem, osobně na podatelně nebo i e-mailem s naskenovaným podpisem.

Co se týče úhrady jistiny, platba musí být připsána na účtu do 30. listopadu 2023. Do zprávy pro příjemce je vhodné uvést “Daňové milostivé léto”. Jen pozor - platba by neměla být provedena ještě před odesláním žádosti. Současně pouze úhrada dluhu bez podání žádosti pro možnost odpuštění dluhu nestačí, neboť by tak nebyly splněny podmínky Milostivého léta.

Nově může úhrada původní dlužné částky vyšší než 5000 Kč proběhnout i ve splátkách s rozložením do 12 po sobě jdoucích měsíců. Žádost o splátky se dá přitom jednoduše vyřídit rovněž na portálu MOJE daně. Termíny splátek pak musí být přesně dodrženy, jinak nárok na odpuštění příslušenství dluhu zaniká. 

Milostivé léto u sociálního pojištění (pro dluh na pojistném)

  1. oznámit v období od 1. 7. do 30. 11. 2023 příslušné OSSZ záměr uhradit dlužné pojistné
  2. uhradit dlužné pojistné do 30. 11. 2023, případně dle dohodnutých splátek. 

U Milostivého léta pro dluhy na sociálním pojištění se nepodává žádost, ale pouze oznámení, jímž dlužník sděluje, že do stanoveného termínu dluh uhradí. Oznámení se podává výhradně přes ePortál ČSSZ.

Platba by měla být na účtu příslušné OSSZ připsána opět do 30. listopadu 2023. I v tomto případě je možné zvolit úhradu ve splátkách (12 po sobě jducích měsíčních splátek u dluhu do 50 000 Kč, resp. 60 splátek u vyšších částek). Výši splátek sdělí ČSSZ dlužníkovi přes ePortál. 

Platí Milostivé léto i pro zdravotní pojištění?
Bohužel, na dluhy u zdravotních pojišťoven se aktuální Milostivé léto nevztahuje. Nicméně se hovoří o novele zákona, která by měla umožnit prominutí penále u dluhů, které si pojišťovny vymáhají samy (tzn. nikoli přes soudního exekutora, jak tomu bylo u předchozích kol Milostivého léta). Úprava by se však měla týkat pouze dluhů fyzických osob.

Milostivé léto a zánik bagatelních dluhů

U drobných nedoplatků na dani nebo na příslušenství daně došlo se začátkem Milostivého léta (tedy k 1. červenci 2023) k jejich úplnému zániku, aniž by dlužník musel podávat jakoukoli žádost. Zánik se týká konkrétně dluhů vzniklých do 30. září 2022, které nepřesáhly 200 Kč, resp. 30 Kč v případě nedoplatku na dani z nemovitých věcí nebo jejím příslušenství. Současně součet těchto nedoplatků nesměl u jednoho správce daně (úřadu) přesáhnout 1000 Kč. Tato zákonná úprava se navíc vztahuje na všechny daňové dlužníky, tedy fyzické i právnické osoby. 

Autor: jn