28.4.2023

Jak podat návrh na odklad exekuce,
včetně VZORU

V případě, že je exekuce vedena protiprávně, je možné jí zabránit podáním návrhu na zastavení exekuce. V takovém případě exekuce už dále nepokračuje. Oproti tomu odklad exekuce znamená, že je pouze pro určité důvody pozastavena a po uplynutí určité doby pokračuje dále. Kdy je o odklad exekuce možné požádat a jak takovou žádost podat?

Podmínky pro schválení žádosti o odklad exekuce

Odložení exekuce, označované také jako přerušení exekuce, je způsobem, jak reagovat na určitou mimořádnou situaci dlužníka a předejít nepříznivým důsledkům, které by pro něj, případně jeho blízké, exekuce v daný okamžik měla. Obecně řečeno je tedy žádoucí tehdy, kdy by přinesla více škody než užitku. Podle zákona je odklad možný tehdy, kdy:

 • dlužník se dostal do tého situace bez své viny,
 • jde pouze o dočasný, přechodný stav,
 • a oprávněný nebude odkladem exekuce vážně poškozen

Všechny tyto předpoklady musí být splněny zároveň, v opačném případě nebude návrhu na odklad exekuce vyhověno. 

Dalším případem, kdy může dojít k odložení exekuce, je tehdy, kdy se předpokládá, že bude exekuce zastavena. Odklad exekuce pak slouží k překlenutí období, než dojde např. k rozhodnutí soudu. 

Podání návrhu na odklad exekuce krok za krokem

O odkladu exekuce může být rozhodnuto bez návrhu - například tehdy, kdy se očekává, že bude exekuce zastavena. Častěji ale musí dlužník sám vyvinout iniciativu a podat návrh na odklad exekuce. Jak v tomto případě postupovat?

1. opatření podkladů pro podání žádosti o odklad exekuce

Návrh se podává přímo exekutorovi, který exekuci vede. Z toho důvodu je nutné znát kontaktní údaje na něj, exekutorský úřad a rovněž spisovou značku příslušného exekučního řízení, kterého se návrh týká. Tyto informace je možné zjistit jednoduše opatřením výpisu z registru exekucí.

2. příprava návrhu na odklad exekuce

Návrh nemá přesně předepsanou formu, podává se však vždy v písemné podobě. Kromě informací uvedených v bodě (1) by v něm mělo být uvedeno:

 • informace o dlužníkovi
 • informace o oprávněném
 • na základě jakého rozhodnutí byl exekutor exekucí pověřen (tj. exekuční titul), je-li známo
 • srozumitelný a přesný popis důvodu, proč je o odklad žádáno
 • na jakou dobu (nelze “na neurčito”, odklad je vždy pouze na přechodné období)
 • kopie dokumentů, které stvrzují uvedené


Níže je k dispozici předvyplněný vzor návrhu o odklad exekuce, který může pomoci při přípravě vlastního návrhu. Dokument má však pouze obecnou povahu a informace v něm uvedené jsou však zcela smyšlené. Obsah je tedy nutné uzpůsobit reálné situaci.

Ke stažení:
Návrh na odklad exekuce - vzor (předvyplněná ukázka)

Vysvětlivky k jednotlivým částem návrhu jsou uvedeny na konci článku.

Upozornění:
Pokud si nejste jistí, jak postupovat, konzultujte přípravu návrhu o odklad exekuce ideálně přímo s právníkem.
3. rozhodnutí exekutora

Exekutor by měl o žádosti na odklad exekuce rozhodnout do 7 dnů. Pokud tak neučiní, postoupí případ exekučnímu soudu. Ten má následně na vyjádření 15 dní

Do vydání rozhodnutí přitom exekutor nesmí provádět v rámci exekuce jakékoliv úkony. Pouze pokud by bylo zjevné, že je návrh podáván ve snaze o bránění v provedení exekuce, resp. výkonu práva, nebo dlužník návrh podává pro stejné důvody, o kterých už bylo jednou rozhodnuto, může dál např. zjišťovat a zajišťovat majetek dlužníka apod.

Exekuce byla odložena. Co to pro dlužníka znamená?

Dojde-li ke schválení návrhu na odklad exekuce, exekutor dle zákona nesmí dál po určitou dobu v exekuci pokračovat. Tzn. neměl by zjišťovat ani zajišťovat majetek dlužníka, prodat ho, nedochází ke srážkám ze mzdy. Výjimkou je bankovní účet - ten zůstává i po dobu odkladu dále blokován a dlužník s finančními prostředky na účtu nemůže nakládat. Současně ale ani banka nesmí exekutorovi vyplatit žádnou částku. 

Jakmile uplyne doba, po kterou byla exekuce odložena, může exekutor dál pokračovat v jejím výkonu. Odklad exekuce je tedy skutečně jen dočasným opatřením a dluh je dále vymáhán - narozdíl od zastavení exekuce.

Kdy může být exekuce odložena? Konkrétní příklady

Odklad exekuce je v podstatě ochranným nástrojem, který umožńuje reagovat na aktuální situaci dlužníka a zamezit tomu, aby byla - právě vlivem exekuce - ještě více zhoršena, případně měla výrazně negativní dopad např. i na členy jeho rodiny apod. 
Za jakých okolností je vhodné o odklad exekuce žádat?

 • snížení příjmu vlivem zastavení vyplácení mzdy zaměstnavatelem
 • dočasná úplná absence příjmu kvůli hromadnému propouštění v práci
 • snížení nebo absence příjmu, případně i zvýšené náklady z důvodu péče o blízkého příbuzného
 • dlouhodobější nemoc, případně hospitalizace v nemocnici

Pokud se dlužník dostane do některé z těchto nebo podobných situací a hrozí, že v jejich důsledku by současné splácení exekuce znamenalo ohrožení pokrytí alespoň základních životních potřeb (výdaje na bydlení, živobytí, léky…), případně mu v dané situaci hrozí jiný způsob provedení exekuce (např. zabavení bytu), je odklad exekuce na místě.

O odložení exekuce lze dále žádat i tehdy, kdy dlužník s jistotou ví, že v brzké době bude schopen dluh (např. díky finanční pomoci blízkých) schopen zaplatit, a není tak pro něj žádoucí, aby byl např. mezitím zabaven jeho majetek. V úvahu připadá návrh též při krátkodobém výkonu trestu, nicméně zde je nutné počítat s tím, že vzhledem k nenaplnění podmínky “bez vlastního zavinění” je šance na schválení odkladu menší.

Ať už dlužník podává návrh na odklad exekuce z jakéhokoli důvodu, je žádoucí danou situaci vždy co nejpřesněji popsat a podložit relevantními dokumenty (výpověď z práce, potvrzení o hospitalizaci apod.)
 

Dodatek

Vysvětlivky k jednotlivým částem návrhu na zastavení exekuce:

Adresát: Návrh se podává přímo exekutorovi, který exekuci vede. Exekutora si podle českého práva vybírá oprávněná osoba (tedy ten, komu má být dluh hrazen). Vyplňte přesný název exekutorského úřadu vč. jména soudního exekutora a jeho adresy. Kontaktní údaje na exekutora je možné získat výpisem z registru exekucí.

Místo a datum: Vyplňte místo a datum sepsání návrhu, obvykle ve formátu “V … dne…”.

Věc (nadepsání návrhu): Zde stačí uvést “Návrh na odklad exekuce”.

Oprávněný (věřitel): Uveďte celé jméno a příjmení, resp. další údaje o osobě, které má být plněno (zaplaceno), alespoň datum narození a adresu trvalého pobytu této osoby.

Pokud jde o obchodní společnost, které je třeba dluh splatit, napište název firmy vč. Dodatku, IČO a adresu sídla a případně také osobu oprávněnou jednat: např. Beta s.r.o., IČO: 12 120 120, se sídlem Kárová 101, 592 51 Beroun, zastoupená panem Petrem Kovářem, jednatelem společnosti.

Povinný (dlužník): Obdobně jako u oprávněného uveďte základní údaje o osobě, která má v rámci exekuce povinnost plnit. V tomto případě předpokládáme, že jde o osobu, která návrh na odklad exekuce podává. Situace se ale může lišit a může jít například o manžela povinného, advokáta (či jiného zmocněnce) nebo opatrovníka dlužníka.

Uvádí se obvykle jméno a příjmení, datum narození, adresa pobytu. Pokud jde o obchodní společnost, viz bod “Oprávněný” výše, pokyny platí obdobně.

Způsob doručení: Napište, jak budete návrh exekutorovi zasílat. Obvykle se zasílá datovou schránkou (“ELEKTRONICKY”), nebo doporučenou poštou (“DOPORUČENĚ”), možné je i pouze obyčejnou poštou (“POŠTOU OBYČEJNĚ”) apod.

Počet vyhotovení návrhu: Typicky se uvádí “dvojmo”, tedy podle počtu účastníků - dlužník a věřitel. Pokud by zde bylo více účastníků, pak např. “trojmo” atd. Lze doporučit si nechat jednu kopii u sebe. Počet vyhotovení je důležitý zejména při odesílání fyzických kopií (zaslání poštou).

Přílohy: Sepište výčet všech příloh (i kdyby šlo o pouhé kopie listin), které k návrhu přikládáte. Uvádí se zejména exekuční titul (vykonatelný, již s právní mocí!), tedy obvykle rozsudek soudu, a to včetně spisové značky (zjistitelná opět výpisem z registru exekucí), kterou bylo označeno rozhodnutí soudu. Přílohou může být také plná moc udělená osobě, která za povinného podává návrh, například manžel/ka nebo advokát.

Vlastní text návrhu: Ve vlastním textu je třeba výstižně a srozumitelně popsat, z jakého důvodu (jakých důvodů) žádáte o odklad exekuce.

Typicky se text návrhu na zahájení exekuce dělí do několika oddílů, které jsou nadepsány římskými číslicemi. Každý oddíl obsahuje zpravidla jednu zásadní informaci, výjimečně i více dílčích informací.

Konkrétní důvody pro odklad je doporučeno raději konzultovat s odborníkem (advokátem, notářem, právníkem z dluhové poradny apod.).

Podpis: V neposlední řadě Vámi vyhotovený návrh podepište. Pokud jej odesíláte poštou, mělo by jít o vlastnoruční podpis. Pokud návrh zasíláte datovou schránkou, stačí napsat jméno a příjmení na klávesnici (tj. nemusí se vlastnoručně podepisovat). Odesláním datovou schránkou bude návrh považován “za podepsaný”, resp. odeslaný skutečně Vaší osobou.

Autor: lb