5.10.2022

Exekuční návrh:
Jak podat návrh na zahájení exekuce? Včetně vzoru

V případě, že dlužník neplní dobrovolně povinnost, která je mu nějakým vykonatelným rozhodnutím uložena, může se věřitel domáhat jejího splnění v rámci exekučního řízení. Exekuci nařizuje soud na návrh věřitele, tj. pro zahájení řízení je nezbytné podat návrh na zahájení exekuce, jinak též exekuční návrh. K zahájení přitom dochází dnem, kdy je tento exekuční návrh doručen exekutorovi. Co vše by tento dokument měl obsahovat a v jaké podobě, aby byl po formální stránce správný a tedy platný?

První krok: prověření dlužníka v registru exekucí

Pokud má někdo problém se splácením závazků, je možné, že dluhů, které jsou vymáhány v podobě exekuce, má více, a v rámci exekučního řízení budou uspokojovány nejprve jiné, dřívější, případně přednostní pohledávky. Pravděpodobnost vymožení vlastního dluhu se tímto snižuje a návrh na zahájení exekuce přinese jen další náklady (např. na právní zastoupení). Z toho důvodu je vhodné si ještě před podáním návrhu dlužníka prověřit v registru exekucí, který je dostupný na hlavní straně Kontrolaexekuce.cz. Snadno a rychle, navíc zcela anonymně a bez registrace, tak lze zjistit, jsou-li na dlužníka vedeny nějaké další exekuce a získat určitou představu o šanci na úspěšnost případného exekučního řízení.

Co vše musí exekuční návrh obsahovat?

Obsah exekučního návrhu je určen exekučním řádem, dle kterého by měl zahrnovat:

  • informace o účastnících exekučního řízení (dlužník, věřitel)
  • určení, kdo návrh podává, čeho se týká a čeho má být dosaženo
  • specifikace soudního exekutora, který má být vedením exekuce pověřen, vč. jeho sídla
  • označení exekučního titulu
  • specifikace povinnosti dlužníka, rozsahu, v jakém už byla splněna, a též důkazy, kterých se oprávněný dovolává
  • datum, podpis

Návrh musí být též doprovázen listinami, a to:

  • exekuční titul (originál či úředně ověřená kopie) opatřený potvrzením o vykonatelnosti
  • nebo stejnopis notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti
  • plná moc, je-li návrh podáván v zastoupení
  • příp. další. 

Podoba jednotlivých částí návrhu je upřesněna níže v článku (viz vysvětlivky)

Návrh na zahájení exekuce - postup krok za krokem

V ideálním případě by všechny kroky, které jsou v souvislosti s návrhem exekuce podnikuty, měly být konzultovány s advokátem nebo někým, kdo má adekvátní vzdělání v oboru právo. Nicméně při dodržení všech výše či níže uvedených náležitostí je možné sepsat exekuční návrh sám, a až poté případně požádat o kontrolu relevantní osobou. Níže je též k dispozici ke stažení předvyplněný vzor návrhu. Po formální stránce splňuje veškeré náležitosti, které návrh na zahájení exekuce má mít.

Upozornění:
Všechny údaje uvedené v přiloženém vzoru jsou smyšlené a neodpovídají skutečnosti. Při přípravě návrhu je nutné přizpůsobit obsah konkrétní, reálné situaci, pro kterou je návrh podáván. 

Ke stažení:
Exekuční návrh - vzor (předvyplněná ukázka)


Vysvětlivky k jednotlivým náležitostem návrhu:

Adresát: Přesná název exekutorského úřadu včetně jména soudního exekutora a jeho adresy. Exekutora, který by měl být pověřen vedením exekuce, si přitom vybírá sám věřitel.

Místo a datum: běžná součást úředního dopisu, uvádějte například ve formátu “V … dne…”.

Věc (nadepsání návrhu): “Návrh na zahájení exekuce”, též možno použít “Exekuční návrh”

Oprávněný: údaje o věřiteli, tj. osobě, které má být zaplaceno. Uveďte jméno a příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu této osoby.

Pokud se jedná o obchodní společnost, uvádí se název firmy vč. dodatku (např. Beta s.r.o.), IČO a adresa sídla, případně také osoba oprávněná jednat. Např. Druhá Stavební s.r.o., IČO: 12120120, se sídlem Chlumecká 543, Kladno, 272 01, zastoupená panem Mgr. Davidem Matrkou, jednatelem společnosti.

Povinný: základní údaje o dlužníkovi, tedy osobě, která má v rámci exekuce povinnost Vám (resp. jiné osobě) zaplatit. Uveďte jméno a příjmení, datum narození, adresu pobytu. Pokud jde o obchodní společnost, informace se shodují s viz bod “Oprávněný” výše.

Způsob doručení: upřesněte co nejkratším způsobem, jak bude návrh exekutorovi zaslán. Obvykle se zasílá datovou schránkou (“ELEKTRONICKY”), doporučeně poštou (“DOPORUČENĚ”), nebo obyčejnou poštou (“POŠTOU OBYČEJNĚ”) apod.

Počet vyhotovení návrhu: odvíjí se od počtu účastníků, nejčastěji tedy “dvojmo” (v tomto případě dlužník, věřitel). Pokud by v řízení bylo zainteresováno více účastníků, pak např. “trojmo” atd. Taktéž je vhodné ponechat si jednu kopii u sebe. Počet vyhotovení je důležitý zejména při odesílání fyzických kopií, tedy poštou.

Přílohy: Zde uveďte všechny přílohy, které návrhu přikládáte, a to i v případě, že jde pouze o kopie listin. Patří sem zejména exekuční titul (vykonatelný, s právní mocí!), tj. obvykle rozsudek soudu, a to včetně spisové značky, kterou bylo označeno rozhodnutí soudu.

Důkaz: jako důkaz se k návrhu přikládá stejnopis, tj. originál exekučního titulu s vyznačenou doložkou právní moci a vykonatelnosti. Nejčastěji je jím soudní rozsudek. Pokud stejnopis nemáte, postačí také opis čili úředně ověřená kopie, kterou vyhotoví např. notář, pořídit ji lze také na poště.

Vlastní text návrhu: Ve vlastním textu výstižně a přehledně popište, čeho má být podáním návrhu dosaženo.

Obvykle se text návrhu na zahájení exekuce dělí do několika oddílů, které jsou nadepsány římskými číslicemi. Každý obsahuje zpravidla jednu zásadní informaci, více spíše výjimečně.

Struktura exekučního návrhu mívá obvykle 4-5 bodů. Posledním bodem je konkrétní návrh na vydání rozsudku, který je sice adresován soudu, ale věřitel ho - jako exekuční návrh - podává k rukám soudního exekutora.

Nezapomeňte zmínit všechny listiny, na které v argumentaci odkazujete, včetně data jejich vydání a orgánu, který je vydal.

Podpis: V neposlední řadě návrh podepište. Pokud ho odesíláte poštou, mělo by jít o vlastnoruční podpis. Pokud využijete datovou schránku, stačí napsat jméno a příjmení na klávesnici. Odesláním datovou schránkou je totiž návrh považován “za podepsaný”, resp. odeslaný právě Vaší osobou. Vlastnoruční podpis pak již není třeba.

Autor: lb