19.8.2022

Návrh na zastavení exekuce:
návod na podání žádosti

V České republice má exekuce na 700 tisíc lidí. Dle odhadů je přitom až několik desítek tisíc z nich vedeno neoprávněně. Co v takovém případě dělat? Dlužník (příp.. i jiný účastník exekučního řízení) se může obrátit na soud a podat návrh na zastavení exekuce. Jaké jsou nejčastější důvody pro zastavení exekuce a jak takový návrh podat?

Kdy je možné podat návrh na zastavení exekuce a kdo jej může podat?

Jak již bylo zmíněno, návrh na zastavení exekuce může podat nejen dlužník sám, ale i další účastníci exekučního řízení, tedy věřitel nebo manžel(ka) dlužníka. Návrh se podává u soudního exekutora, který exekuci vede. V případě, že návrh na zastavení exekuce podává dlužník, je lhůta pro podání 15 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o důvodu pro zastavení exekuce, resp. 30 dní ode dne doručení výzvy k dobrovolnému splnění vymáhané povinnosti, pokud mu tato byla zaslána. Výjimečně může dojít k zastavení exekuce i bez návrhu, a to z úřední povinnosti. 

Nejčastější důvody pro zastavení exekuce

Výčet důvodů, kdy může dojít k zastavení exekuce, je uveden v občanském soudním řádu a exekučním řádu, mezi ty nejčastější patří: 

  • Exekuce byla nařízena, ačkoli rozhodnutí (např. o zahájení exekuce) se dosud nestalo vykonatelným, bylo zrušeno nebo se stalo neúčinným.
  • Zastavení exekuce navrhl věřitel (jeho žádosti musí být vyhověno vždy).
  • Výkon rozhodnutí postihuje věci, které jsou z něho podle § 321 a 322  Občanského soudního řádu vyloučeny (př. věci denní potřeby).
  • Průběh exekuce ukazuje, že výtěžek, kterého bude exekucí dosaženo, nepostačí ani ke krytí nákladů exekuce (tzn. návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost).
  • Bylo pravomocně rozhodnuto, že exekuce postihuje majetek, k němuž má někdo právo, jež nepřipouští exekuci.
  • Po vydání rozhodnutí zaniklo vymáhané právo oprávněného.
  • Exekuce je nepřípustná z jiného právního důvodu.

Bezvýsledné exekuce jako zvláštní případ zastavení exekuce

V lednu 2022 vešla v platnost novela týkající se zastavování bezvýsledných exekucí. Pokud během 6 let od zahájení exekuce není vymožena ani částka,která by pokryla náklady exekuce, pak s výjimkou situace, kdy je předmětem exekuce nemovitost, musí nově exekutor vyzvat oprávněného, aby se vyjádřil k zastavení exekuce. V případě, že chce věřitel v procesu pokračovat, musí uhradit 500 Kč jako zálohu na další vedení exekuce. Pokud tak neučiní, bude exekuce zastavena.

Podobný postup je i v případě tzv. bagatelních exekucí, tedy takových, kde jistina pohledávky není více než 1500 Kč. Zde však pro zastavení exekuce stačí lhůta 3 let, po kterou nebylo nic vymoženo. 

Návrh na zastavení exekuce - vzor

Pro usnadnění sepsání návrhu na zastavení exekuce je níže připraven předvyplněný vzor návrhu na zastavení exekuce (pozor, veškeré uvedené údaje jsou smyšlené!) a taktéž detailní popis všech náležitostí návrhu.

Ke stažení:
Návrh na zastavení exekuce - vzor (předvyplněná ukázka)

Upozornění:
Veškeré kroky související s podáním návrhu na zastavení exekuce je doporučeno vždy konzultovat ideálně přímo s advokátem, případně jinou osobou s příslušným právnickým vzděláním.

Vysvětlení k jednotlivým náležitostem návrhu:

Adresát: Návrh se podává u exekutora, který danou exekuci vede. Vyplňte proto přesný název exekutorského úřadu vč. jeho adresy.

Spisová značka: Vypište spisovou značku, pod kterou jste doposud dostávali od exekutora veškerou korespondenci. Tato značka se během stejného (jednoho) řízení zpravidla nemění, tedy uvádějte stále stejnou spisovou značku. 

Tip:
Neznáte spisovou značku? Snadno ji lze zjistit z výpisu z registru exekucí, který je možné získat ZDE.

Místo a datum: běžná součást úředního dopisu, uvádějte například ve formátu “V … dne…”.

Věc: Jednoduše a výstižně pojmenujte, oč jde. V tomto případě postačí “Návrh na zastavení exekuce”. Lze podtrhnout, zvýraznit tučně, případně obojí, pro větší přehlednost návrhu.

Povinný: Zde uveďte Vaše jméno a příjmení, resp. údaje osoby, proti které je vedeno exekuční řízení, tj. osoby, která má částku platit. Uveďte také alespoň datum narození a adresu trvalého pobytu této osoby.
Pokud jde o obchodní společnost, uveďte název firmy vč. dodatku, IČO a sídlo a případně také osobu oprávněnou jednat. Např. První Stavební s.r.o., IČO: 12 120 120, se sídlem Mostecká 123, Kladno, 272 01, zastoupená panem Mgr. Davidem Baštou, jednatelem společnosti.

Oprávněný: Obdobně jako u povinného i zde uvedete základní údaje o osobě, které má být v rámci exekuce placeno - tj. jméno a příjmení, datum narození, adresu pobytu. Pokud jde o obchodní společnost, uvádí se stejné informace viz bod “Povinný” výše.

Způsob doručení: Zde napište, ideálně co nejkratším způsobem, jak budete návrh exekutorovi zasílat. Typicky se zasílá datovou schránkou (“ELEKTRONICKY”), doporučenou poštou (“DOPORUČENĚ”), nebo obyčejnou poštou (“POŠTOU OBYČEJNĚ”) apod.

Počet vyhotovení návrhu: Typicky se uvádí “dvojmo”, tedy podle počtu účastníků - dlužník a věřitel. Pokud by zde bylo více účastníků, pak např. “trojmo” atd. Lze doporučit si nechat jednu kopii u sebe. Počet vyhotovení je důležitý zejména při odesílání fyzických kopií (zaslání poštou).

Přílohy: Zde uveďte výčet všech příloh (i kdyby šlo o pouhé kopie listin), které k tomuto návrhu přikládáte.

Vlastní text návrhu: Ve vlastním textu je třeba výstižně a přehledně popsat, proč a na základě čeho, tj. jakých listin nebo jakých skutečností, žádáte o zastavení Vaší exekuce. Vlastní text návrhu můžete rovněž uvádět až na následující straně (tj. ne na titulní straně podání). Tuto část návrhu je třeba dobře promyslet. Důvodů pro zastavení exekuce může být vícero, ty nejčastější jsou zmíněny v článku výše.
Nezapomeňte vyjmenovat konkrétní listiny, na které se ve své argumentaci odkazujete, a to včetně data vydání daných listin a orgánu, který odkazované listiny vydal.

Podpis: V neposlední řadě Vaše podání podepište. Pokud jej odesíláte poštou, mělo by jít o vlastnoruční podpis. Pokud návrh zasíláte datovou schránkou, stačí napsat jméno a příjmení na klávesnici Vašeho počítače. Odesláním datovou schránkou bude návrh považován “za podepsaný”, resp. odeslaný právě Vaší osobou. Vlastnoruční podpis pak již není třeba.
 

Autor: jn