10.2.2023

Jak podat stížnost na exekutora:
návod včetně vzoru

I když by se mohlo zdát, že soudní exekutoři mají neomezené pravomoci, exekuční řád a další předpisy významně omezují, co mohou a nemohou při výkonu své činnosti dělat. Právě normy upravující vymáhání pohledávek jsou tím, co soudní exekutory odlišují od pochybných vymahačů dluhů.

Zákon současně dává možnost podat na soudního exekutora stížnost, pokud se dlužník či některý z jiných účastníků řízení domnívá, že exekutor neplní některou ze svých povinností nebo nepostupuje při vymáhání dluhu správně.

Na co je možné si stěžovat?

Mezi nejčastější situace, kdy je podání stížnosti na exekutora obvyklé, patří:

 • nečinnost exekutora
 • nevhodný postup nebo chování exekutora
 • neoprávněné vniknutí do objektu nebo bydlení dlužníka
 • zabavení věci nebo věcí, které nesmějí nebo neměly být exekučně zabaveny

Kam podat stížnost na exekutora

Stížnost je možné předložit:

 • Ministerstvu spravedlnosti
 • u Exekutorské komory ČR
 • předsedovi okresního soudu, v jehož obvodu má exekutor sídlo (možné zjistit z názvu exekutorského úřadu)
 • nebo předsedovi soudu, který exekutora vedením exekuce pověřil.

Tyto čtyři subjekty mají na starosti dohled nad činností exekutora a kdokoli u nich může podat stížnost s žádostí, aby byl postup exekutora přezkoumán. Na základě toho dohledové orgány zjišťují, jestli se exekutor při provádění exekuce nedopustil nějakého pochybení. Současně mohou požádat o vyjádření k případu i samotného exekutora, provést kontrolu exekutorského úřadu nebo nahlédnout do exekučních spisů.

Za případné pochybení může dohledový orgán udělit exekutorovi písemnou výtku, nebo podat kárnou žalobu. 

Může stížnost na exekutora ovlivnit průběh samotné exekuce?
Nikoli. Stížnost na soudního exekutora nemá vliv na samotnou exekuci. Na jejím základě není dohledový orgán oprávněn přikazovat exekutorovi, jak má postupovat, nařídit vrácení zabavených věcí apod. Ovlivnit průběh exekuce lze pouze např. prostřednictvím návrhu na odklad exekuce, návrhu na zastavení exekuce apod.

Návod na podání stížnosti na exekutora

Jak podat stížnost na exekutora

Stížnost je nutné podat písemně, a to:

na Ministerstvo spravedlnosti

 • poštou na adresu: Ministerstvo spravedlnosti ČR, odbor dohledu a kárné agendy, Vyšehradská 16, 128 10  Praha 2
 • e-mailem na odka@msp.justice.cz (je nutný zaručený elektronický podpis, pokud jej nemáte, stačí uvedení Vaší korespondenční adresy)
 • elektronicky do datové schránky Ministerstva spravedlnosti - ID: kq4aawz
 • osobně na podatelně Ministerstva v úředních hodinách

u Exekutorské komory

 • poštou na adresu: Exekutorská komora ČR, Radnická 14/16, 602 00 Brno.
 • e-mailem na podatelna@ekcr.cz (s nutností elektronického podpisu)
 • elektronicky do datové schránky EKCR - ID: vfrai9p
 • elektronickým formulářem využitím on-line poradny


Co by měla stížnost na exekutora obsahovat?

Součástí stížnosti na exekutora by měly být vždy minimálně tyto informace:

 • základní údaje o sobě (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, případně doručovací adresa)
 • postavení v rámci exekučního řízení (dlužník / oprávněný, třetí osoba)
 • je-li stížnost na exekutora podávána v zastoupení, pak i identifikační údaje této osoby včetně plné moci
 • údaje o exekutorovi, na kterého je stížnost mířena (jméno a příjmení, označení exekutorského úřadu)
 • spisová značka exekuce (ve tvaru __EX____/___) Jak zjistit spisovou značku?
 • informace, jestli už byly dříve podány nějaké opravné prostředky (návrh na zastavení exekuce, na odklad exekuce apod.)
 • výstižný popis důvodu ke stížnosti - v čem exekutor pochybil, případně čeho chcete stížností dosáhnout
 • zda byla stížnost podávána už i u někoho jiného, příp. kde, kdy a s jakým výsledkem
 • datum, podpis

Ke stížnosti není nutné přikládat nějaké listiny. Nicméně pokud takové, které stížnost mohou podpořit, existují, je vhodné je pro úspěšnost žádosti přiložit.

Pokud neznáte spisové číslo nebo nějaké údaje o exekutorovi, lze je snadno zjistit z výpisu z registru exekucí, který získáte vyplněním tohoto formuláře, případně opatřením detailu příslušného záznamu o exekuci.

Stížnost na exekutora - vzor

Níže je k dispozici návod k sepsání stížnosti na exekutora. K dispozici je také vzorová ukázka stížnosti na exekutora. Upozorňujeme, že informace a údaje obsažené ve vzoru jsou smyšlené a při sepisování vzoru je nutné je přizpůsobit konkrétní situaci. 

Vzorový dokument má pouze informativní povahu a jakékoliv kroky spojené s podáním stížnosti na exekutora je vhodné konzultovat např. s advokátem, využít dluhové poradny, on-line poradnu EKCR apod.

Ke stažení:
Stížnost na exekutora - vzor
(předvyplněná ukázka)


Vysvětlivky k jednotlivým částem návrhu:

Adresát: Stížnost je možné adresovat více subjektům - viz část “Komu podat stížnost na exekutora” výše v článku. Ve vzorové ukázce je jako dohledový orgán zvoleno Ministerstvo spravedlnosti.

Spisová značka: Spisová značka je unikátní identifikací každé exekuce. Obvykle je součástí dokumentů, které exekutor zasílá, a během exekučního řízení se zpravidla nezmění. Zjistit ji lze také pomocí výpisu z registru exekucí

Místo a datum: Uvádějte například ve formátu “V … dne…”.

Věc: Jasně a výstižně pojmenujte, v jaké věci je stížnost podávána. V tomto případě např. “Stížnost na postup soudního exekutora” s doplněním celého jména exekutora včetně titulu, nebo i města, ve kterém má exekutor exekutorský úřad sídlo.

Stěžovatel: Uveďte Vaše celé jméno, datum narození (nebo rodné číslo), trvalý pobyt, případně jinou doručovací adresu. Pokud je stížnost posílána datovou schránkou, je možné uvést také identifikátor Vaší datové schránky.

Způsob doručení: Uveďte, jakým způsobem bude stížnost dohledovému orgánu zaslána. Obvykle se zasílá datovou schránkou (“ELEKTRONICKY” popř. “DATOVOU SCHRÁNKOU”), doporučenou poštou (“DOPORUČENĚ”), nebo obyčejnou poštou (“POŠTOU OBYČEJNĚ”) apod.

Počet vyhotovení návrhu: Nejčastěji se v tomto případě zasílá pouze jedno vyhotovení (např. “JEDENKRÁT”). 

Pokud by stížností bylo dotčeno více účastníků, napište např. “dvojmo”, “trojmo” atd. Je vhodné si nechat jednu kopii stížnosti u sebe. Nicméně počet vyhotovení je důležitý zejména při odesílání fyzických kopií (tj. poštou). Při zaslání elektronicky lze vytvořit vyhotovení jednoduše více.

Přílohy: Uveďte výčet všech příloh (i kdyby šlo o pouhé kopie listin), které jsou ke stížnosti přikládány.

Vlastní text stížnosti: Ve vzorové ukázce je popsána situace, kdy se exekutor a jeho zaměstnanci nechovají k povinné osobě tak, jak by měli. Situace se samozřejmě může lišit.

Stížnost může obecně mířit na:

 • nečinnost exekutora.
 • nevhodné chování / nevhodný postup.
 • neoprávněné vniknutí do objektu / bytu dlužníka.
 • zabavení věci nebo věcí, které nesmějí nebo neměly být exekučně zabaveny.

Vlastní text návrhu můžete rovněž uvádět až na následující straně (tj. ne na titulní straně podání). Vlastní text návrhu je po obsahové stránce stěžejní část stížnosti. Je tedy třeba ji dobře promyslet.

Nezapomeňte vyjmenovat konkrétní dokumenty (důkazy), na které se ve své argumentaci odkazujete, a to včetně data vydání daných listin a případně také orgánu, který odkazované listiny vydal. 

Vypište také, jaké kroky byly již ve Vašem řízení provedeny, a to jednak ze strany exekutorského úřady, tak i z Vaší strany (v pozici povinné osoby).

Podpis: Nezbytnou součástí je také podpis, zejména pokud je stížnost zaslána poštou - pak by mělo jít o vlastnoruční podpis. Je-li pro podání využita datová schránka, postačuje napsat jméno a příjmení na klávesnici. Odesláním datovou schránkou je stížnost považována “za podepsanou”, resp. odeslanou právě Vaší osobou. Vlastnoruční podpis pak již není třeba.

Autor: jn