4.1.2023

VZOR uznání dluhu a dohody o splátkách,
vč. návodu na sepsání

Uznání dluhu je způsobem, jak dlužník může dát najevo, že má skutečně zájem o splacení svého dluhu - zejména pokud se například stal dlužníkem zcela nevědomky nebo neúmyslně. Současně posiluje pozici věřitelů, neboť při uznání dluhu je šance domoci se splacení své pohledávky větší. Jakými způsoby může být uznání dluhu provedeno a jak by mělo vypadat? Připravili jsme pro vás souhrnné informace včetně vzoru uznání dluhu a vysvětlení, jak jej sepsat

Co znamená uznání dluhu

Formálně je uznání dluhu jednostranným právním jednáním dlužníka, kterým uznává svůj dluh vůči věřiteli co do jeho výše a důvodu. Jinými slovy dlužník potvrzuje, že si je existence dluhu vědom. K uznání dluhu přitom dlužníka nemůže nikdo nutit ani ho po něm vyžadovat, jde o jeho dobrovolnou aktivitu. Ve většině případů k němu není potřeba ani součinnost věřitele (proto i označení “jednostranné jednání”), ačkoli je v zájmu věřitele dlužníkovi uznání dluhu co nejvíce usnadnit.

Uznání dluhu neznamená jistotu jeho úhrady. Prověřte dlužníka v registru a zjistěte své šance na splacení dluhu

Uznání dluhu znamená pro věřitele posílení jeho pozice (více viz důsledky uznání dluhu dále v článku), nicméně pokud se dlužník potýká s vícero závazky, které se dostaly např. až do fáze exekuce, je možné, že ani uznání dluhu k jeho splacení nepomůže, neboť reálně dlužník nebude mít z čeho jej splatit, případně budou při soudním řízení přednostně uspokojeny dřívější či přednostní pohledávky. 

Z toho důvodu je tedy ještě před návrhem na uznání dluhu užitečné si dlužníka předem prověřit. Jednoduchým a rychlým způsobem je pořízení výpisu z registru exekucí, který je dostupný na webu Kontrolaexekuce.cz. Po zadání pouze základních dat o dlužníkovi (přičemž vyhledat lze takto libovolnou osobu i firmu) je ihned k dispozici přehled všech dluhů vymáhaných v daný okamžik v rámci exekučního řízení. Informace získané z registru jsou zároveň užitečné i pro samotného dlužníka, neboť tak může zjistit nejen komu dluží, ale i aktuální výši dlužných částek. Výpis lze tedy doporučit i jim.

Jak probíhá uznání dluhu a co musí splňovat

I přesto, že je uznání dluhu dobrovolným jednáním, musí splňovat určité náležitosti, které jsou dány zákonem, konkrétně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V opačném případě hrozí, že při případném soudním sporu nebude uznání považováno za platné.

Uznání dluhu může v zásadě proběhnout třemi způsoby: (1) výslovně, (2) současně s dohodou o splátkách, nebo (3) konkludentně. 

Výslovné uznání dluhu

Při výslovném uznání dluhu musí být splněny dvě podmínky: 

  1. písemná forma
  2. jasné uvedení výše a důvodu dluhu

U písemného uznání dluhu není povinné, aby byl podpis úředně ověřen. Nicméně v rámci prevence, aby v budoucnu nedošlo k nějakému zpochybnění jeho pravosti a tím i celého uznání dluhu, ho lze doporučit. Další možností je notářský zápis o uznání dluhu, který, je-li spojen se svolením k vykonatelnosti, umožňuje věřiteli při neplnění povinnosti dlužníka obrátit se rovnou bez dalšího soudního řízení na exekutora a s jeho pomocí se splacení dluhu domoci. 

Co se týče druhé náležitosti, dluh musí být vždy jednoznačně identifikován. Nestačí tedy napsat “uznávám svůj dluh co do důvodu a výše”. Je nutné, aby bylo zcela evidentní, jaký dluh a v jaké výši dlužník uznává. Důvod může být popsán slovně nebo připojením dokumentu, ze kterého dluh plyne (př. objednávka, faktura, upomínka…)

VZOR výslovného uznání dluhu je k nahlédnutí ZDE. Níže v článku jsou rovněž jeho jednotlivé náležitosti blíže vysvětleny.

Uznání dluhu a dohoda o splátkách

Uznání dluhu může být též spojeno s dohodou s věřitelem o splátkách. Písemné uznání dluhu pak obsahuje nejen výše uvedené, ale současně i část týkající se způsobu splácení dluhu. Tato varianta je vhodná například tehdy, kdy dlužník ví, že nebude schopen dluh splatit najednou.

VZOR uznání dluhu s dohodou o splátkách je k dispozici ZDE.

Konkludentní uznání dluhu

Dlužník může uznat existenci dluhu i bez písemného potvrzení, a to určitým jednáním, ze kterého vyplývá, že dluh uznává. Typickým příkladem je placení úroků již nějakou dobu v minulosti, nebo úhrada části faktury s uvedením jejího variabilního symbolu - tedy tzv. částečné plnění dluhu, z něhož lze odvodit, ze i tímto částečným plněním dlužník uznává i zbytek svého dluhu. Konkludentní forma je tedy způsobem, jak prokázat, že dluh skutečně existuje, i když není podložen nějakou smlouvou či jiným dokumentem. 

Při tomto způsobu uznání je nezbytné, aby tak dlužník činil vědomě a ze své vůle. Současně jej nelze použít u promlčených dluhů (viz dále).

Kdy je uznání dluhu vhodné a může pomoci dlužníkovi či věřiteli?
  • někdo vám dluží peníze a máte pochyby, zda vám je vrátí
  • dlužník je už nějakou dobu v prodlení se splacením a hrozí, že bude nutné situaci řešit soudním sporem
  • obdrželi jste fakturu, kterou aktuálně nejste schopni v termínu splatnosti uhradit
  • nestíháte splácet a je žádoucí se vyhnout situaci, kdy by se věřitel chtěl domoci své pohledávky formou exekuce
  • způsobili jste zaměstnavateli nějakou větší škodu, jejíž úhrada pro vás není aktuálně či v krátké době reálná

Důsledky uznání dluhu pro dlužníka i věřitele

1. Změna pozice dlužníka a věřitele

Uznání dluhu sice neznamená jeho zajištění, ale výrazně posiluje pozici věřitele. Za normálních okolností je totiž věřitel tím, kdo musí v případě soudního sporu dokazovat, že dluh v takové výši existuje. Pokud však dlužník dle daných pravidel svůj dluh uzná, vzniká tzv. vyvratitelná právní domněnka a soud už poté nezkoumá, jestli má věřitel na splacení dluhu nárok či smlouva, z níž dluh vzešel, byla řádně uzavřena. Jinými slovy dojde k přesunu důkazního břemene o existenci dluhu z věřitele na dlužníka a dlužník je pak tím, kdo musí případně prokazovat opak. Uznání dluhu tak zjednodušuje proces vymáhání pohledávky přes exekutora.

2. Vliv uznání dluhu na promlčení

Uznání dluhu má vliv na promlčecí lhůtu. Zatímco běžná trvá 3 roky, s uznáním dluhu začíná běžet zcela nová, bez ohledu na to, kolik jí už uplynulo, a to rovnou v délce 10 let. Pokud v rámci uznání dluhu dlužník specifikuje i dobu, do které dluh splatí, začíná promlčecí lhůta běžet až od této doby (tj. pokud dlužník uvede, že dluh splatí do 1 roku, desetiletá lhůta se počítá až po uplynutí tohoto jednoho roku).

Možnost uznání dluhu se vztahuje i na ty dluhy, které už byly promlčeny. S promlčením totiž věřitel neztrácí nárok na úhradu dluhu, pouze ho nemůže po dlužníkovi vymáhat. V případě, že dlužník tento dluh uzná co do výše i důvodu, k tomu, že byl dluh promlčen, se už nepřihlíží. Uznání dluhu však v tomto případě musí být výslovné, případně s dohodou o splátkách, pouze konkludentní uznání není možné.

Doporučení:
Případů, kdy dlužník sám proaktivně k uznání dluhu přistoupí a sepíše jej v podobě, kterou vyžaduje zákon, není bohužel příliš mnoho. Věřitelům lze tedy doporučit pokusit se s dlužníky domluvit alespoň na nějaké alternativní podobě uznání dluhu, např. formou e-mailu nebo SMS zprávy. Při případném soudním řízení je zde jistá šance, že soud k tomuto způsobu může do určité míry přihlédnout. 

Uznání dluhu - vzor

Jak už bylo zmíněno, písemné uznání dluhu by mělo splňovat určité náležitosti, aby bylo považováno za platné. Níže je blíže popsáno, co vše by mělo uznání obsahovat. Součástí jsou také předvyplněné ukázky, a to jak vzor uznání dluhu, tak i vzor dohody o uznání dluhu. 

Zároveň upozorňujeme, že všechny zde uvedené údaje jsou smyšlené a obsah je vždy nutné přizpůsobit konkrétní situaci. Vzorový dokument má pouze informativní povahu a je tak vždy vhodné jakékoliv kroky spojené s uznáním dluhu, zejména jedná-li se o vyšší částku, konzultovat s osobou se vzděláním v příslušné oblasti. 

Ke stažení:
Uznání dluhu - vzor (předvyplněná ukázka)
Uznání dluhu a dohoda o splátkách - vzor (předvyplněná ukázka)


Vysvětlivky k jednotlivým částem dokumentu:

Adresát (= Věřitel): Uznání dluhu je sepisováno vždy dlužníkem, adresátem je tedy Věřitel. Uveďte jeho jméno, příjmení, datum narození, bydliště.

Dlužník: Pokud jste v pozici dlužníka, vyplňte údaje o sobě - viz údaje o Věřiteli výše.
Jedná-li se o obchodní společnost (tedy firmu), které je třeba dluh splatit, uveďte název firmy vč. dodatku, IČO a adresu sídla a případně také osobu oprávněnou jednat, např. Alfa s.r.o., IČO: 12 120 120, se sídlem Mírová 65, 592 51 Dolní Rožínka, zastoupená panem Josefem Tesařem, jednatelem společnosti.

Místo a datum: Vyplňte místo a datum sepsání uznání dluhu, obvykle ve formátu “V … dne…”.

Věc (nadepsání dokumentu): Zde stačí jednoduše napsat: Uznání dluhu Věřitele, případně Uznání dluhu a Dohoda o splátkách

Vlastní text uznání dluhu: V samotném textu je třeba výstižně a přehledně uvést, že dluh uznáváte a v jaké jeho výši (obvykle celý dluh, tj. v plné výši, ale nemusí tomu tak být). Dále je nezbytné popsat, na základě jaké smlouvy či jiného dokumentu dluh vznikl a také do kdy se jej zavazujete splnit. Doplňte prohlášení, že uvedenou částku uznáváte ze svobodné a vážné vůle.

Dohoda o splátkách: Je-li součástí uznání dluhu i dohoda o splátkách, uvádí se výše měsíčních splátek, způsob úhrady (v hotovosti, na účet…), počáteční měsíc splátek a splatnost v rámci daného měsíce. 

Podpis: V neposlední řadě Vámi vyhotovené uznání dluhu podepište. Pokud jej odesíláte poštou, mělo by jít o vlastnoruční podpis. Pokud uznání zasíláte prostřednictvím datové schránky, stačí napsat jméno a příjmení na klávesnici (tj. není nutné se vlastnoručně podepisovat). Odesláním datovou schránkou bude uznání dluhu považováno za “podepsané”, resp. odeslané příjemci (zde Věřiteli) skutečně Vaší osobou. Úředně ověřený podpis není ze zákona nutný, nicméně je možné, že jej bude Věřitel preferovat.

Podepsané uznání dluhu se zasílá věřiteli. Zaslat ho je možné poštou (ideálně doporučeně do vlastních rukou), datovou schránkou nebo i předat / doručit osobně - např. na osobní schůzce s věřitelem nebo osobně vhoďte do schránky věřitele. Zaslání e-mailem není zcela vhodné, využijte tuto cestu pouze tehdy, kdy nejde využít žádný jiný způsob doručení, případně v kombinaci např. s doručením poštou.

Uznání dluhu spojené s Dohodou o splátkách musí být podepsáno i věřitelem.

Autor: lb