18.12.2022

Exekuce na plat: jak probíhá a o kolik dostane dlužník méně?

Pokud je na někoho vedena exekuce, nemusí to hned znamenat návštěvu exekutora a zabavení majetku. Exekutor může pohledávky vymáhat i na dálku - například formou exekuce na plat neboli srážky ze mzdy a jiných příjmů. Co konkrétně to pro dlužníka znamená a jak zjistit, kvůli jakým exekucím je najednou částka na výplatní pásce nižší?

Jak probíhá exekuce na plat

Pokud dlužník řádně a včas neplní své závazky, může na něj věřitel podat návrh na exekuci. Způsob, jak bude exekuce provedena, záleží na exekutorovi. Pokud přistoupí k exekuci na plat, zašle zaměstnavateli dlužníka exekuční příkaz a zaměstnavatel je následně povinen ze mzdy dlužníka strhávat měsíčně určitou částku. Tu posílá exekutorovi, který ji následně použije k uspokojení pohledávek. A to až do okamžiku, kdy je dluh včetně příslušenství (tj. vč. úroků, úroků z prodlení, nákladů exekuce apod.), případně částka uvedená v exekučním příkazu, zcela uhrazen.

Je vhodné zmínit, že zaměstnavatel zde vystupuje pouze jako prostředník a pokud by jemu nařízenou povinnost strhávat část mzdy neplnil, sám by se vystavil riziku nějakého postihu.

Exekuce na plat vs. exekuce formou srážek ze mzdy
Pokud byste exekuci na plat hledali v zákonu nebo oficiálních dokumentacích, pravděpodobně nebude hledání úspěšné. Exekuce na plat je pouze lidovým označením exekuce formou srážek ze mzdy, resp. srážek ze mzdy a jiných příjmů. Mzda a plat jsou totiž ve skutečnosti různé pojmy, ačkoli pro zjednodušení jsou často používány jako shodné výrazy (plat se používá u zaměstnanců státu, kraje, obce nebo příspěvkových organizací, v soukromém sektoru je vyplácena mzda).

Mám exekuci na plat. Jak zjistím, kde dlužím?

Často se stává, že se dopis od exekutora s exekučním příkazem dostane k dlužníkovi až později (např. si nepřebírá poštu) a dlužník se tak o exekuci dozví, až když mu přijde nižší výplata. Jak v tu chvíli co nejrychleji a nejsnazší cestou zjistit, kde vlastně dluží? 

Řešením je výpis z registru exekucí na webu Kontrolaexekuce.cz. Zde stačí do formuláře na hlavní straně webu zadat požadované údaje a během pár minut je k dispozici výpis s přehledem všech exekucí, které jsou v registru na dlužníka aktuálně evidovány. Včetně data jejich nařízení a spisové značky, případně i výše dlužné částky nebo kontaktu na exekutora, které jsou součástí detailu exekuce. 
Registr exekucí navíc takto umožňuje prověřit libovolnou osobu a hned zjistit, jestli se nepotýká s exekucemi. Užitečné to může být například pro zaměstnavatele při náboru, neboť exekuce zaměstnanců jsou vždy určitou administrativní zátěží. 

Byla na mě zahájena exekuce. Za jak dlouho přijde exekuce na plat?

Exekuce na plat, resp. srážky ze mzdy jsou už samotným výkonem exekuce. Tomu však předchází několik právních kroků - návrh věřitele na zahájení exekuce, rozhodnutí soudu, pověření exekutora, přezkoumávání majetku dlužníka, výzvu k dobrovolnému splnění povinnosti až po vydání exekučního příkazu.

Zaměstnavatel má povinnost srážet ze mzdy vždy od okamžiku, kdy je mu doručen exekuční příkaz. Exekutorovi na účet je ale zasílá až v okamžiku, kdy výkon rozhodnutí nabyde právní moci, tzn. po 30 dnech, během kterých může dlužník dobrovolně splnit svou povinnost. 

S výpočtem srážek při exekuci na plat pomůže kalkulačka

Výše srážek ze mzdy se odvíjí od výše čisté mzdy, zda má manžela/manželku nebo vyživované děti. Podstatné je, že nikdy se nemůže stát, že by dlužník nedostal nic. Zákon totiž stanovuje tzv. nezabavitelnou částku, která musí být dlužníkovi vyplacena vždy - kvůli pokrytí základních životních potřeb a nákladů na bydlení.

Nejjednoduším a nejrychlejším způsobem, jak zjistit, kolik bude srážka ze mzdy při exekuci na plat činit, je použití exekuční kalkulačky, která je k dispozici ZDE.

Výše nezabavitelného minima se může měnit s ohledem na změny životního minima a normativních nákladů na bydlení. Právě z těchto dvou položek se totiž vypočítává. Vliv má pak již i zmíněný rodinný stav dlužníka. Postup výpočtu nezabavitelného minima je blíže popsán ZDE.

Pro účely výpočtu srážek se vždy pracuje s čistou mzdou, k níž se připočítávají i další příjmy dlužníka - například důchod, podpora v nezaměstnanosti, nemocenská nebo mateřská. Vyloučeny jsou naopak jednorázové sociální dávky, dávky v hmotné nouzi, příspěvek na bydlení apod. Tyto exekucí postihnout nelze.

Dalším faktorem, ovlivňujícím výši srážek, je existence přednostních pohledávek, mezi které se řadí například dluh na výživném, náhrada škody způsobené úmyslným trestným činem nebo ublížením na zdraví, dluhy na daních, sociálním a zdravotním pojištění aj. Tyto pohledávky mají při uspokojování vždy prioritu před jinými (tj. dluhy z jízdy načerno, nezaplacených faktur za elektřinu a jiné služby, nájem…).

Pokud se dlužníkovi podaří domluvit s věřitelem na nižších splátkách, tato varianta je akceptovatelná. Vyšší srážky než ty stanovené zákonem však možné nejsou. 

Jak se zbavit exekuce na plat

V ideálním případě by se dlužník měl snažit o poctivé splácení všech dluhů, aby vůbec k exekuci nemuselo dojít. Když už se tak stane a exekuce na plat je nařízena, jde zde ještě určitá možnost domluvit se s exekutorem na jiném způsobu splácení dluhu, například formou splátkového kalendáře. Jelikož ale nejde o zákonný způsob provedení exekuce, vždy pouze záleží na exekutorovi, zda bude k domluvě otevřen. 

Exekuce na plat končí vždy okamžikem, kdy je srážkami uhrazen celý dluh vč. příslušenství (příp. splněna částka uvedená v exekučním příkazu). V tu chvíli by měl zaměstnavatel přestat jakékoli další srážky provádět - a to i bez pokynu exekutora. 

K ukončení exekuce na plat může dojít i tehdy, pokud dlužník dva roky žádnou mzdu nepobírá, nebo nepobírá po dobu 3 let mzdu v takové výši, aby srážky mohly být prováděny. Nejsou výjimkou ani případy, kdy je exekuce na plat nařízena neoprávněně. 

Po ukončení exekuce na plat se vyplatí kontrola smazání exekuce

Dojde-li k ukončení exekuce, záznam o ní není z databáze odebrán ihned, exekutor má na výmaz 15 dnů. Po uplynutí této doby je vhodné zkontrolovat, jestli ke smazání skutečně došlo. Jsou evidovány případy, kdy se tak nestalo, a nesmazaná exekuce poté zbytečně (bývalým) dlužníkům komplikovala život. Kontrolu lze provést opět formou výpisu z registru exekucí na webu Kontrolaexekuce.cz

 
Autor: jn