6.4.2023

Jak zjistit dluh na sociálním pojištění

Sociální pojištění se řadí mezi zákonná pojištění, které slouží k zajištění občanů pro případ životních situací jako je stáří, nemoc nebo úraz. Právě jeho úhrada zakládá nárok na 
důchod (nejen starobní, ale i invalidní), nemocenskou i mateřskou
. Pokud se řadíte mezi ty, kteří mají sociální pojištění platit, ale neděje se tak - ať už zálohy nejsou hrazeny vůbec, včas nebo v řádné výši, vzniká u České správy sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ) dluh, který nejenže narůstá o penále, ale také se kvůli němu můžete dostat do exekuce.

Kdo má povinnost platit sociální pojištění

Povinnost platit pojistné na sociální zabezpečení (= formální označení pro sociální pojištění) je definována zákonem č. 589/1992 Sb. Jeho součástí je:

 • nemocenské pojištění
 • důchodové pojištění
 • a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Tato povinnost se vztahuje na všechny výdělečně činné osoby, tj. 

 • zaměstnance
  pojistné odvádí zaměstnavatel na základě srážek ze mzdy, sazba činí 6,5 %
 • zaměstnavatele
  sazba 24,8 % z hrubé mzdy zaměstnanců
 • OSVČ
  formou měsíčních záloh, sazba 29,2 % vyměřovacího základu (= 50 % hrubého zisku nebo ze zákonem stanoveného minimálního vyměřovacího základu,
 • příp. osoby, které se k placení pojistného přihlásily dobrovolně.

Tímto se sociální pojištění odlišuje od zdravotního pojištění, které je také povinné, ale jeho úhrada je odvozena od trvalého pobytu v ČR (více informací o zdravotním pojištění je případně k dispozici v tomto článku).

Co se stane, když nezaplatím sociální pojištění

Pokud Okresní správa sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ) zjistí nedoplatek, vyzve dlužníka k jeho úhradě formou platebního výměru nebo výkazu nedoplatků. V něm je vyčíslena nejen výše dluhu, ale také penále. Jestliže dlužník ani poté dluh na sociálním pojištění nezaplatí, může ČSSZ přistoupit k jeho vymáhání soudní cestou v podobě správní exekuce, nebo přes soudního exekutora.

V druhém případě, tedy využití služeb exekutora, dochází po zahájení exekučního řízení k zápisu dlužníka do registru exekucí. Jde o veřejnou dlužnickou databázi, tzn. nahlédnout do ní a online prověřit dluhy libovolné osoby nebo firmy může kdykoli každý. Stačí pouze na hlavní straně webu zadat, koho chcete zkontrolovat.

Dluh na sociálním pojištění má navíc při vymáhání přednost před ostatními dluhy, jde totiž o tzv. přednostní pohledávku. Pokud je tedy na někoho uvalena např. exekuce formou srážek ze mzdy, může být dlužníkovi ze mzdy strženo více než u kterýchkoli jiných dluhů (nepřednostních pohledávek).

Nejčastější příčiny vzniku dluhu na sociálním pojištění

Mimo situace, kdy se někdo záměrně vyhýbá úhradě pojistného, může dluh na sociálním pojištění vzniknout i z nepozornosti nebo neznalosti.

➡️ Nezaplacení měsíčních záloh nebo platba v nižší částce

De facto nejobvyklejší důvod dluhu na sociálním pojištění. Často se tak děje hlavně na začátku roku, kdy se výše záloh obvykle mění - buď na základě Podání přehledu o výdajích a příjmech, nebo změnou průměrné mzdy v ČR (při platbě minimálních záloh). OSVČ mají navíc často platbu sociálního pojištění nastavenou jako trvalý příkaz - pozor tedy na aktualizaci částky. 

➡️ Platba po splatnosti

Kromě správné částky je vhodné dát pozor na to, aby byla platba na účet příslušné OSSZ odeslána včas.  Za den platby se totiž považuje vždy až ten den, kdy je připsána na účet OSSZ. U OSVČ přitom platí, že záloha musí být poslána nejpozději poslední den měsíce, za který je placena (tzn. např. platba za únor je splatná rovněž v únoru). Pro zaměstnavatele je splatnost stanovena na 1. až 20. den následujícího kalendářního měsíce 

➡️ Chybně zadané údaje při platbě

Za vznikem dluhu může být i pouhá nepozornost, kdy záloha je sice zaplacena včas a ve správné výši, ale se špatným variabilním symbolem nebo na nesprávný účet ČSSZ. Právě variabilní symbol totiž slouží k jednoznačné identifikaci platby.

➡️ Nedoplatek po podání Přehledu o výdajích a příjmech

Pokud OSVČ na základě Přehledu o výdajích a příjmech zjistí, že v daném roce zaplatila na zálohách méně než bylo třeba, je nutné vzniklý rozdíl doplatit. 

➡️ Překročení limitu u OSVČ - vedlejší činnosti

OSVČ provozující činnost jako vedlejší nemusí do určité výše příjmu sociální pojištění platit. Pokud ale Přehled o výdajích a příjmech prokáže, že byl tento limit překročen, musí být pojistné za předchozí rok doplaceno a zároveň od dalšího roku jsou zálohy povinné i pro ni. 

Kde a jak zjistit dluh na sociálním pojištění a jiné dluhy. Existuje nějaký seznam dlužníků sociálního pojištění?

Možnosti, jak zjistit dluh na sociálním pojištění, se odvíjí od toho, zda (1) ČSSZ vymáhá dluh cestou správní exekuce, nebo prostřednictvím soudního exekutora, a rovněž (2) jestli chcete zkontrolovat vlastní osobu, nebo dluhy někoho jiného.

Pokud je vymáháním dluhu na sociálním pojištění pověřen exekutor, stačí si opatřit výpis z registru exekucí, který poskytne přehled všech takto vymáhaných závazků. Výhodou je, že výpis je možné získat na libovolnou osobu nebo firmu a snadno tak zjistit dluhy kohokoli.

Sama ČSSZ nezveřejňuje žádný seznam dlužníků sociálního pojištění. Nicméně každému, kdo je povinen sociální pojištění platit, umožňuje nahlédnout do dat, která jsou o něm u této instituce v souvislosti s úhradou sociálního pojištění evidovány. Jak případné nedoplatky, resp. dluh na sociálním pojištění zjistit, pokud jste zaměstnanec, zaměstnavatel nebo OSVČ, je rozepsáno níže.

ZAMĚSTNAVATEL

Zjistí-li OSSZ nedoplatek na pojistném, zašle zaměstnavateli platební výměr nebo výkaz nedoplatků s vyčíslením dluhu vč. penále. Může se však stát, že se tato informace dostane k dlužníkovi až s určitým zpožděním, kdy už dluh nějakou dobu existuje (a může tak dále narůstat o penále). I z toho důvodu umožňuje ČSSZ zaměstnavatelům - a to právnickým i fyzickým osobám - ověřit si stav případných nedoplatků online přes ePortál ČSSZ.

ZAMĚSTNANEC

U zaměstnanců je za platbu sociálního pojištění zodpovědný zaměstnavatel. Pokud by jej neodváděl, neměla by mít tato skutečnost na zaměstnance a jeho nárok na důchod nebo nemocenskou žádný reálný vliv. Z toho důvodu ČSSZ k případným dluhům zaměstnavatele žádné informace nesděluje. Nicméně na ePortálu ČSSZ je možné a vhodné si pohlídat, zda vás zaměstnavatel přihlásil k účasti na nemocenském a důchodovém pojištění a odevzdává evidenční list důchodového pojištění. 

Víte, že...
...je možné si zcela anonymně, bez jakékoli registrace a online ověřit, jestli váš zaměstnavatel nemá nějaké exekuce? Stačí k tomu znát jen jeho IČO a zadat jej do formuláře. Lze tak snadno získat určitou představu o spolehlivosti zaměstnavatele včetně například toho, zda bude schopen zaměstnancům řádně platit.
OSVČ

Od roku 2022 OSSZ již nezasílá vyúčtování zaplacených záloh, jak tomu bylo dříve (tzv. inventuru pohledávek). Přehled předepsaných záloh, jejich úhrad i případnou existenci nedoplatku na sociálním pojištění mohou nyní OSVČ zjistit online na ePortálu ČSSZ.

Mějte přehled o všech dluzích. Stačí využít registr exekucí

Pojistné není jedinou sférou, kde dochází ke vzniku dluhu. Kromě nedoplatků u ČSSZ je proto vhodná pravidelná kontrola existence či neexistence dluhů i u dalších institucí či subjektů. Pomoci k tomu může registr exekucí dostupný na Kontrolaexekuce.cz, do kterého jsou zapisovány všechny dluhy vymáhané soudními exekutory. Výpis je možné získat pro libovolnou osobu nebo firmu, lze tak nejen předejít problémům plynoucím z případných nevědomých dluhů (např. nečekané zamítnutí žádosti o půjčku, blokace účtu nebo i “jen” vizitka nespolehlivého obchodního partnera v případě OSVČ), ale také vyvarovat se spolupráce nebo uzavření smlouvy s někým, kdo je zadlužen.

Máte nedoplatek na sociálním pojištění? Penále může dluh navýšit na několikanásobek

Penále je jedním z důvodů, proč je důležité řešit dluh na sociálním pojištění (nebo jakýkoliv dluh obecně) co nejdříve. 

Do 31. 12. 2021 se za každý den existence dluhu přičítalo 0,05 % z dlužné částky. Od 1. 1. 2022 se penále určuje podle repo sazby České národní banky stanovené pro první den kalendářního pololetí, kdy vznikl dluh, zvýšené o 8 %. Pokud je dluh na sociálním pojištění splácen ve splátkách, aplikuje se snížená sazba 0,025 % z dlužné částky, opět za každý den existence dluhu.

Je-li záloha na sociální pojištění zaplacena po termínu, ale do konce následujícího kalendářního měsíce, penále není účtováno. Například pokud zapomenete zaplatit pojistné za červen, tj. do 30.6., je možné ji bez navýšení o penále zaplatit do 31.7. Nicméně pokud se tak nestane, penále za dlužné pojistné se pak počítá už od 1.7.! 

Jestliže OSVČ zjistí po podání Přehledu o příjmech a výdajích, že má na zálohách u sociálního pojištění nedoplatek, je nutné ho zaplatit do 8 dnů od podání Přehledu. V opačném případě se opět za každý den prodlení účtuje penále.

Co když dlužník není schopen dluh na sociálním pojištění uhradit?
V takové situaci je vhodné požádat o splátkový kalendář, na základě kterého bude dlužník reálně schopen dluh splácet. Domluva na splátkovém kalendáři navíc znamená snížení penále na  0,025 % z dlužné částky - opět ale za každý den existence dluhu.

Jak se výhodně zbavit dluhu na sociálním pojištění? Pomůže pojistné Milostivé léto 2023

Na rok 2023 je plánováno další kolo akce s názvem Milostivé léto. Narozdíl od předchozích kol se tentokrát zaměřuje právě na dluhy na sociálním pojištění vymáhané v rámci správní exekuce. Pokud dlužník uhradí do určitého termínu původní dlužnou částku, penále a exekuční náklady mu budou odpuštěny. Této příležitosti zbavit se výhodně dluhu na sociálním pojištění budou navíc moci využít fyzické i právnické osoby, pouze však pro dluhy, které vznikly do 30.9.2022. Plánovaný termín akce je od července do listopadu 2023.

Kdy dochází k promlčení dluhu na sociálním pojištění

Pokud dojde k promlčení dluhu a dlužník vznese námitku promlčení, nelze tento dluh vymáhat, tj. dlužné pojistné nemusí platit. Nicméně konkrétně v případě sociálního pojištění k promlčení dluhu dochází až po 10 letech. Vzhledem k této době je o to více žádoucí dát si pozor, zda jsou všechny zálohy zaplaceny. Nečekaná kontrola ze strany ČSSZ a informace o existenci nějakého dluhu, který mezitím narostl o penále, nemusí být úplně příjemná.

Kdo nemusí platit sociální pojištění?

Na základě zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, se platba sociálního pojištění vztahuje pouze na osoby výdělečně činné. 

Mezi ty, kterých se tato povinnost netýká, patří: 

 • nezaměstnaní, ať už jsou nebo nejsou registrovány na úřadu práce
 • nepracující studenti
 • starobní důchodci (s možnou výjimkou u pracujících důchodců)
 • osoby pracující na DPP nebo DPČ do limitu (10 tis. měsíčně pro DPP, 3 tis. měsíčně pro DPČ) 
 • OSVČ provozující činnost jako vedlejší, jestliže se s příjmy vejde do daného limitu (obvykle např. podnikající ženy na mateřské, podnikající studenti do 26 let nebo podnikající důchodci)
 • osoby s příjmy z nájmu nebo s kapitálovým příjmem.

UPOZORNĚNÍ: Výjimka z placení sociálního pojištění neznamená, že daná osoba nemusí platit ani zdravotní pojištění! 

Autor: bl