11.9.2023

Dluh na zdravotním pojištění - vše, co potřebujete vědět

Povinnost platit si zdravotní pojištění je v České republice dána zákonem o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb. Jde tedy o všeobecnou zákonnou povinnost, nikoli dobrovolné pojištění, každý občan ČR by měl být evidován u některé ze zdravotních pojišťoven a platit příslušné pojištění. Na jeho základě má u nás každý pojištěnec nárok na bezplatnou státní zdravotní péči. Není-li pojištění hrazeno řádně a včas, vzniká u pojišťovny dluh na zdravotním pojištění, který, není-li řešen, může být vymáhán až formou exekuce. 

Jak se této situace vyvarovat a jak zjistit, jestli mám zaplacené zdravotní pojištění? Co dělat, pokud nějaký dluh na zdravotním pojištění existuje? 

Tip:
Kromě zdravotního pojištění může vzniknout dluh i na sociálním pojištění. Víte, jak si ověřit, zda máte sociální pojištění řádně placeno? Přečtěte si více ZDE.

Povinnost platit zdravotní pojištění - koho se týká?

Povinné zdravotní pojištění se vztahuje na všechny osoby, které mají na území ČR trvalý pobyt, a stejně tak těch, kteří sice trvalý pobyt v ČR nemají, ale na území ČR má sídlo nebo trvalý pobyt jejich zaměstnavatel. Povinnost platby vzniká dnem narození, případně dnem získání trvalého pobytu nebo tehdy, kdy se osoba bez trvalého pobytu stala zaměstnancem. Prominutí nebo snížení pojistného není možné. 

Plátce zdravotního pojištění lze rozdělit do 4 skupin:
 • zaměstnanci - zdravotní pojištění odvádí zaměstnavatel
 • OSVČ - zdravotní pojištění si platí sami
 • OBZP (osoby bez zdanitelných příjmů) - pojištění si platí také samy
 • státní pojištěnci - zdravotní pojištění platí stát

Jak může vzniknout dluh na zdravotním pojištění

Ne vždy je příčinou vzniku dluhu úmysl, tedy např. záměrné vyhýbání se neplacení měsíčních záloh u OSVČ. Dluh může být i důsledkem neznalosti či nepozornosti. Poměrně obvykle dochází k této situaci u studentů, kdy ukončí studium a zároveň ještě nenastoupí do práce. Může se také stát, že jsou zálohy sice placeny, ale v nižší než stanovené částce, případně s nesprávnými údaji - špatným variabilním nebo konstantním symbolem (které slouží k identifikaci plátce) či dokonce nesprávným číslem účtu.

Nejčastější příčiny vzniku dluhu na zdravotním pojištění:
 • záměrné vyhýbání se řádné platbě
 • absence informací, kdo a kdy je povinen pojištění hradit
 • platba nižší než stanovené částky
 • nesprávný či chybějící variabilní a konstantní symbol
 • chybné číslo bankovního účtu

Jakmile není zdravotní pojištění řádně a včas uhrazeno, připočítávají se za každý kalendářní den existence dluhu penále ve výši 0,0322 % dlužné částky (platí od 1.1.2022). Zdravotní pojišťovny přitom nemají povinnost o vzniku dluhu informovat. Některé pojišťovny, například VZP, o nedoplatku informují, nicméně nelze na toto spoléhat. Riziko zadlužení bez vlastního vědomí (zejména pokud příčinou existence dluhu je nepozornost - viz body výše) je tedy značné.

Jak zjistit dluh na zdravotním pojištění

Každá pojišťovna nabízí jiné možnosti ověření platby, zjištění dluhu nebo naopak potvrzení bezdlužnosti. U většiny je možné nahlédnout do přehledu plateb a úhrad online - například u VZP je to skrze aplikaci Moje VZP, OZP provozuje aplikaci VITAKARTA a VoZP portál VoZP Online.

Velmi rychlým a snadným způsobem, jak zjistit dluh na zdravotním pojištění, je kontrola v registru exekucí. Pokud totiž pojišťovna vymáhá dluh skrze soudního exekutora, po zahájení exekučního řízení dochází k zápisu dlužníka do registru exekucí, kde jej může vyhledat každý. 

Výpis s informacemi (oficiálně vyúčtování pojistného na veřejné zdravotní pojištění), ze kterého by případné nedoplatky byly zjistitelné, je možné získat i osobní návštěvou na některé z poboček, a to na počkání a bezplatně. Pokud žádné doplatky nejsou evidovány, lze zažádat o potvrzení o bezdlužnosti, tedy prohlášení, že k danému dni nemá pojištěnec vůči pojišťovně žádný dluh na zdravotním pojištění. Kromě osobní formy je možné žádost o toto potvrzení zaslat i poštou, e-mailem nebo datovou schránkou. 

Tip:
Dluhy mohou nevědomky vznikat nejen u zdravotní pojišťovny, ale například i za nespárovanou platbu za využívané služby, opomenutí zaplacení pokuty v MHD a v řadě dalších, zcela běžných situacích. Ověřit si, zda na vaše jméno či u kohokoli jiného nejsou vedeny žádné exekuce, je přitom možné online a bez registrace, a to na Kontrolaexekuce.cz. Výpis s přehledem všech záznamů, případně potvrzení o bezdlužnosti, je ihned k dispozici. 

Jak dosáhnout oddlužení při dluhu na zdravotním pojištění

V případě existence dluhu u zdravotní pojišťovny je žádoucí situaci řešit co nejdříve, neboť za každý kalendářní den je účtováno penále ve výši 0,0322 % dlužné částky. Pojišťovny navíc mohou začít dluh vymáhat i formou exekuce - v takovém případě má uspokojení této pohledávky přednost před jinými dluhy. Jak tedy postupovat?

 1. Zjistěte si aktuální výši dluhu na zdravotním pojištění vč. penále. Učinit tak lze online výpisem z registru exekucí, pokud je už dluh ve fázi vymáhání soudním exekutorem, případně přímo u pojišťovny.
 2. Pokud můžete, dlužnou částku vč. penále bez zbytečného odkladu uhraďte na účet pojišťovny. Pozor - číslo účtu pro platby pojistného je obvykle jiné než pro platby penále. Pro správnou identifikaci platby je též nezbytný správný variabilní symbol. 
 3. Není-li možné dluh ihned pokrýt celý, je možné se s pojišťovnou domluvit na splátkovém kalendáři. Za splnění určitých podmínek je možné požádat i o prominutí penále.

Pokud by se dlužník úhradě dluhu u zdravotní pojišťovny dlouhodobě a záměrně vyhýbal, může pojišťovna na základě exekučního titulu přistoupit k návrhu na zahájení exekučního řízení. Pro dlužníka to znamená nejen další náklady, neboť by musel kromě pojistného a penále hradit i náklady spjaté s tímto řízením, ale zároveň se tím vyřešení dluhové situace může výrazně zkomplikovat a protáhnout.

Autor: lb