13.1.2024

Přehled exekucí 2024 online, kompletní informace

Přehled o dluzích je jedním ze základních předpokladů, jak se z této nepříjemné situace dostat. Navzdory tomu přibývá situací, kdy lidé o svých závazcích neví, či se dokonce stanou dlužníky nevědomky, a o vedení exekuce na jejich jméno se dozví až v okamžiku, kdy se mezitím původní dlužná částka navýšila na několikanásobek. Kde tedy získat přehled exekucí a těmto zbytečným komplikacím předcházet?

Přehled exekucí poskytne kromě seznamu závazků i dlužnou částku

V České republice jsou exekuce nařízené dle exekutorského řádu zapisovány do centrální evidence exekucí. Tato databáze je veřejná a informace z ní lze získat prostřednictvím výpisu z registru exekucí na Kontrolaexekuce.cz. Výpis přitom poskytne nejen přehled exekucí, jsou-li nějaké u kontrolovaného subjektu evidovány, ale i datum nařízení exekuce a spisovou značku jako její identifikační znak. Z detailu každého záznamu je dále obvykle možné zjistit dlužnou částku, kontakt na exekutora, příslušný soud a exekutorský úřad, případně i další, s exekucí spjaté údaje. Informace jsou přitom do evidence vkládány exekutory, což zaručuje jejich ověřenost a aktuálnost k okamžiku zápisu (resp. případné aktualizace).

Víte, že...
Na konci roku 2023 bylo v ČR evidováno 4,06 mil. exekucí na 645 tisíc dlužníků. Na jednoho tak připadá v průměru 6,3 exekučních řízení
Zdroj: statistiky.ekcr.info/statistiky

Vyhledání exekuce podle jména nebo exekuce podle rodného čísla? Možné jsou obě varianty.

Kontrola v registru exekucí není jakkoli limitována, vyhledávat v něm může každý, a to libovolnou osobu, bez registrace a zcela anonymně. Narozdíl od jiných registrů není nutné ani ověření totožnosti či plná moc kontrolované osoby. Pro získání výpisu jsou potřeba pouze základní údaje o prověřovaném subjektu, které jsou běžně dostupné, případně je možné dohledat i v obchodním či živnostenském rejstříku. 

Vyhledávat v registru exekucí je možné:

V případě fyzických osob
exekuce podle rodného čísla
exekuce podle jména a data narození

U firem (právnických osob)
exekuce podle identifikačního čísla (IČO)


Co když některý ze zmíněných údajů nevíte?
Pomoci může živnostenský nebo obchodní rejstřík. Zatímco rodné číslo nikde veřejně evidováno není, datum narození je u podnikajících osob zjistitelné podle IČO v živnostenském rejstříku, resp. i pouze podle celého jména, nicméně v tom případě je nutné znát adresu pro výběr správného záznamu. 
Podobně jako u fyzických osob je i IČO firem evidováno ve veřejném rejstříku, konkrétně obchodním. Zároveň jej většina firem uvádí i v kontaktech např. na webových stránkách.

Jak zjistit exekuci podle čísla

Každá jednotlivá exekuce je opatřena spisovou značkou, známou též jako číslo exekuce. Jde o unikátní kombinaci čísel a písmen, pod kterou je exekuce evidována. Nicméně vyhledávání exekuce podle tohoto čísla není zcela efektivní, a to z důvodu nákladů a kompletnosti informací, které lze takto získat. Vhodnějším způsobem je využití registru exekucí a vyhledávání dle výše zmíněného postupu. Z jakého důvodu, je blíže vysvětleno v samostatném článku ZDE

Exekuce podle jména zdarma mohou vést ke zneužití osobních údajů

Registr exekucí je sice veřejně dostupnou evidencí, nicméně zjistit exekuce podle jména zdarma a rovněž vyhledání exekuce podle čísla (ať už rodného nebo IČO) možné není. Provoz databáze a poskytování informací z ní se totiž řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č.329/2008 Sb., dle které je výpis z ní vždy zpoplatněn. Pokud tedy někdo nabízí přehled exekucí zdarma, jedná se s největší pravděpodobností o podvodné jednání s úmyslem získat osobní údaje. 

Upozornění:
Podobně jako u nabídky výpisu zdarma je obezřetnost na místě i v případě, kdy se nějaký web vydává za centrální registr dlužníků poskytující přehled exekucí ze všech institucí, u nichž může mít subjekt nějaké závazky. Vzhledem k tomu, že v současné době neexistuje žádná jednotná databáze, která by tyto údaje shromažďovala na jednom místě, jde pouze o klamání uživatelů s vysokým rizikem zneužití osobních údajů. 

Kdy je přehled exekucí vhodný? Nejčastější důvody pro kontrolu 

Nejčastějším důvodem pro využití registru exekucí je kontrola vlastní osoby. Buď výpis slouží pro přehled exekucí, který je podstatný pro naplánování postupného umořování dluhů a tedy řešení dluhové situace, nebo - pokud kontrola neprokáže žádné záznamy - může být i potvrzením bezdlužnosti, tedy že u dané osoby nejsou v databázi k okamžiku kontroly evidovány žádné záznamy o exekuci. Nejsou výjimkou ani případy, kdy se člověk stane dlužníkem bez svého vědomí - například kvůli v minulosti nezaplacené pokutě v MHD, zneužitím osobních údajů vlivem ztráty osobních dokladů atp. V takovém případě je výpis exekucí vhodným způsobem, jak se vyvarovat zbytečným komplikacím způsobeným neřešenými závazky. 

Kontrola v registru exekucí je vhodná i před navázáním jakéhokoli právního vztahu - nájemního, obchodního či uzavření kupní smlouvy například při koupi automobilu nebo nemovitosti. Případné exekuce druhé strany by totiž mohly mít negativní dopad i na vaši osobu - ať už v podobě zabavení vybavení bytu, předmětu koupě, společného jmění manželů nebo v návaznosti na povinnost daňového ručení za obchodního partnera. Výpisem lze přitom snadno a rychle solventnost druhé strany a schopnost dostát svým závazkům předem ověřit. Kontrola je navíc anonymní, vzájemná důvěra tedy není tímto krokem narušena. 

Výpis exekuce má v neposlední řadě i kontrolní funkci. Po skončení exekučního řízení by totiž mělo přibližně do 15 dnů dojít k výmazu záznamu z evidence exekucí. Pokud exekutor dostál této své povinnosti, exekuce by již v databázi neměla být dohledatelná, tj. v přehledu exekucí se nezobrazí.

Přehled exekucí - ověřené informace kdykoliv a bez zbytečné administrativy

Centrální evidence exekucí a tedy i výpis z ní obsahuje pouze aktuálně probíhající exekuce nařízené podle exekučního řádu. Nezahrnuje exekuce již vyřešené a stejně tak ani ty, které proti fyzickým osobám nebo firmám vedou orgány státní správy a samosprávy, soudy, finanční orgány nebo zdravotní pojišťovny. S ohledem na již zmíněnou neexistenci jednotného systému evidence závazků by tedy pro úplný přehled o všech závazcích bylo nezbytné obrátit se na jmenované instituce jednotlivě, přičemž získání informací od nich obvykle předchází řada zdlouhavých administrativních procesů (ověření totožnosti, plná moc kontrolované osoby, mnohdy možnost získat výpis pouze na vlastní osobu). V porovnání s tím je přehled exekucí z registru exekucí rychlým a jednoduchým způsobem, jak online, bez registrace a s okamžitým výsledkem kohokoli prověřit


Shrnutí článku

  • Přehled exekucí je v podobě výpisu z registru exekucí dostupný na Kontrolaexekuce.cz
  • V registru je možné vyhledat exekuce podle jména a data narození, exekuce podle rodného čísla nebo dle IČO v případě firem.
  • Zjistit exekuce podle jména zdarma není možné, dle vyhlášky je poskytování těchto informací pouze za poplatek. 
  • Přehled exekucí je důležitý nejen pro zjištění vlastních závazků či naopak potvrzení bezdlužnosti, ale i při výběru nového nájemce, koupi dražší věci nebo jednání s novým obchodním partnerem.
     
Autor: jn