21.3.2023

Ukončení exekuce po zaplacení

Exekuce se řadí k soudním procesům, které se mohou táhnout i několik let, a ne vždy končí úspěšným vymožením dlužné částky. Kromě splnění povinnosti, kvůli které je exekuce nařízena, může být exekuční řízení ukončeno i pro jiné důvody. 

Jaké to jsou, jak zjistit ukončení exekuce nebo získat potvrzení o ukončení exekuce?

Kdy může dojít k ukončení exekuce

Proces exekučního řízení může být v zásadě ukončen za těchto okolností:

  • exekucí vymáhaná povinnost byla splněna (tj. úhrada dluhu vč. nákladů exekuce)
  • byl podán návrh na zastavení exekuce
  • došlo k zastavení exekuce na základě jiného důvodu (více viz čl. bagatelní a bezvýsledné exekuce)
  • exekuční návrh byl odmítnut nebo zamítnut
  • dlužník se dostal do insolvence a insolvenční řízení bylo zakončeno oddlužením
  • nastaly jiné okolnosti, které brání dalšímu pokračování exekuce

Z výše uvedeného je zřejmé, že k zastavení exekuce může dojít na podnět různých subjektů - dlužníka, věřitele, exekutora či soudu. Rovněž se liší mírou uspokojení věřitele, v některých případech nemusí být jeho pohledávky uspokojeny vůbec

Jak ověřit ukončení exekuce

Po zahájení exekučního řízení dochází k jeho zápisu do registru exekucí. Naopak s ukončením exekuce má exekutor povinnost do 15 dnů záznam o exekuci smazat. Ukončení exekuce tak lze snadno zjistit výpisem z registru exekucí. Výpis vždy obsahuje přehled právě probíhajících řízení, pokud tedy záznam příslušné exekuce neobsahuje, znamená to, že v daný okamžik už neprobíhá. 

enlightened Co dělat, když...
Nejsou výjimkou případy, kdy exekuce byla ukončena a záznam o ní je v registru přesto evidován i po uplynutí zmíněných 15 dnů. Co s tím? V takovém případě je nezbytné ihned kontaktovat exekutora a požadovat nápravu. Kontakt na exekutora lze zjistit opět přímo z výpisu, konkrétně jeho detailu.

Kde získat potvrzení o ukončení exekuce

O splacení dluhu a tím skončení exekuce nemusí exekutor vydávat žádné potvrzení ani rozhodnutí. Těm orgánům a osobám, kterým byla v exekuci uložena nějaká povinnost, nebo ve svých evidencích vedly poznámku o probíhající exekuci (tj. zaměstnavatel, banka, katastr apod.), zašle pouze oznámení. Dlužníkovi, příp. dalším účastníkům řízení, bývá zasláno pouze na žádost. Je tedy nutné počítat s určitými časovými průtahy.

Je možné nějak získat potvrzení o ukončení exekuce ihned? ANO! Pokud totiž již zmíněný výpis z registru exekucí neprokáže žádný záznam o exekuci, lze jej považovat za potvrzení o bezdlužnosti. Po obdržení výpisu je navíc možné požádat o ověření pravosti informací ve výpisu.

Výpis je přínosný i při podávání žádosti o zaslání oznámení o ukončení exekuce od exekutora, neboť kontaktní údaje na něj jsou jednou z informací uváděných ve výpisu. 

Ukončení exekuce po zaplacení. Uhradit jen samotný dluh nestačí!

Aby byla exekuce ukončena, nestačí uhradit jen původní dlužnou částku. Během trvání exekučního řízení dluh obvykle narůstá o úroky a sankce (tzv. příslušenství dluhu), které mohou původní částku navýšit i několikanásobně. Rovněž je dlužník povinen zaplatit náklady exekučního řízení a náklady oprávněného. Jejich výši exekutor obvykle zapisuje do registru exekucí, snadno je tak lze zjistit i online.

Po zaplacení dluhu není nutné, aby dlužník tuto informaci zasílal exekutorovi. Provede-li platbu dle pokynů uvedených ve výzvě k platbě, je tato automaticky spárována s příslušným exekučním procesem. Nicméně např. k odblokování účtu může dojít až s určitou časovou prodlevou, dle toho, kdy exekutor vyrozumí banku (či jiné dotčené subjekty) o ukončení exekuce po zaplacení. Stejně tak může  dojít k situaci, kdy je už dlužná částka plně uhrazena a zaměstnavatel v rámci exekuce na plat provede další srážku ze mzdy. Tu pak samozřejmě musí vrátit.

Doporučení pro rychlejší ukončení exekuce

Často se dlužníci mylně domnívají, že budou-li “dělat mrtvého brouka”, neotevírat úřední dokumenty nebo se jakkoli vyhýbat kontaktu s exekutorem, exekuci se vyhnou. Tento přístup ale naopak celou situaci pouze zhoršuje a proces zadlužení výrazně prodlužuje. Jak tedy naopak ukončení exekuce urychlit?

  • komunikovat s exekutorem či úřady obecně (kontakt na exekutora lze zjistit nahlédnutím do registru exekucí)
  • přebírat pravidelně poštu
  • dlužnou částku vč. příslušenství a nákladů exekuce uhradit co nejdříve
  • využít opravných prostředků (není-li exekuce oprávněná), nebo naopak se jich vzdát a tím zkrátit proces o zákonem dané lhůty, než určité rozhodnutí nabyde právní moci.
Autor: lb