13.1.2024

Co nemůže exekutor zabavit

Exekutoři bývají veřejností často vnímání jako “vymahači”, kteří dělají, co se jim zlíbí. Reálně jsou však jejich práva a povinnosti, tedy co exekutor nesmí nebo naopak může, striktně vymezeny předpisy a při výkonu činnosti musí dodržovat přesně dané postupy. Pokud by kdokoli měl pochybnosti o správnosti jeho jednání, může se obrátit např. na Exekutorskou komoru nebo Ministerstvo spravedlnosti, které nad nimi vykonávají dohled, a podat stížnost.

V článku zjistíte, co exekutor může nebo naopak nesmí zabavit, jaké jsou jeho pravomoci a omezení při výkonu exekuce.

Co nemůže exekutor zabavit při tzv. mobiliární exekuci

Hlavním úkolem exekutora je vymáhání dluhů s cílem uspokojit pohledávky věřitelů. V rámci toho může přistoupit k zabavení majetku (= mobiliární exekuce). Nicméně existují určitá pravidla, co exekutor nesmí zabavit. Tyto výjimky stanovuje zákon a jejich smyslem je chránit základní potřeby a práva dlužníka.

❓Víte, jestli vám nehrozí návštěva exekutora? Výpis z registru exekucí může napovědět
Není výjimkou, že dlužníci často o svých dluzích ani neví a o jejich existenci se dozví až s návštěvou exekutora. V takovém případě navíc nemusí být zabaven pouze jeho majetek, ale i např. spolubydlícího nebo pronajímatele. Lze nějak ověřit předem, zda něco takového nehrozí? Vhodným ukazatelem je výpis z registru exekucí, díky němuž lze zjistit, zda na kontrolovanou osobu (nebo i firmu) nejsou vedeny nějaké exekuce.
Co nesmí exekutor zabavit - přehled

Exekutor může zabavit vždy pouze majetek, který patří dlužníkovi. Nicméně na místě nemá povinnost přezkoumávat, zda patří skutečně jemu, a případný opak je nutné dokázat (více viz dále). Obecně však nesmí exekutor zabavit takový majetek, který dlužník nebo jeho rodina nezbytně potřebují k uspokojování základních potřeb, případně - je-li dlužník podnikatelem - pro výkon práce. Dále by se exekuce neměla vztahovat na takové věci, jejichž prodej by byl v rozporu s morálkou (např. osobní fotografie, snubní prsten apod.).

Nezbytné vybavení domácnosti
Exekutor nesmí zabavit běžné a nezbytné věci pro osobní potřebu a běžný život dlužníka, jako např. lednička, sporák, pračka, postel, stůl, židle a apod. Oproti tomu např. noční stolek, gauč nebo televizi postihnout může.

Oblečení a obuv
Mezi věci, co exekutor nemůže zabavit, patří dále i oblečení a obuv dlužníka, jedná-li se o běžné a nezbytné věci pro osobní potřebu. Stejné platí o věcech pro děti. 

Věci nezbytné pro výkon povolání
Pokud je dlužník podnikatelem, zabavení exekutorem nepodléhá také ty věci, bez nichž by nemohl vykonávat svou práci “alespoň v minimálním rozsahu”. Teoreticky tak pokud např. řemeslník některou práci může zvládnout ručními nástroji, mohou mu být odebrány elektrické nástroje. Na druhou stranu programátorovi počítač odebrat nemůže. 

Mezi další příklady majetku, co exekutor nesmí zabavit (např. z výše uvedených morálních důvodů), patří tyto věci:

 • zdravotnické potřeby, pomůcky a léky
 • snubní prsten, diplomy, medaile
 • osobní fotografie, dopisy
 • studijní a náboženská literatura
 • školní potřeby a dětské hračky
 • domácí mazlíčci
 • hotovost do výše dvojnásobku životního minima.
❓Co znamená “nezbytné vybavení domácnosti”?
Při posuzování, co je pro dlužníka nezbytné a bez čeho se obejde, není kritériem frekvence užívání věcí, nýbrž zda by bez nich nebyla nějakým způsobem snížena lidská důstojnost. Například aby nemusel spát na zemi nebo jíst vestoje. Naopak rádio, televize, obrazy a jiné z tohoto pohledu se mezi exekučně nepostižitelné věci neřadí a exekutor je může vzít.

Exekutor může zabavit i věci, které dlužníkovi nepatří

Exekutor má právo navštívit dlužníka a zabavit majetek bez předchozího upozornění nebo souhlasu dlužníka. Tato návštěva může proběhnout kdykoli, i když dlužník není doma, a navíc nemusí jít ani o trvalé bydliště, nýbrž jakékoliv místo, kde se dlužník zdržuje (např. pronajatý byt). Není tak výjimkou, že exekutor v rámci výkonu své činnosti zabaví i věci, které nepatří samotnému dlužníkovi, ale například jeho partnerovi, spolubydlícímu či dokonce pronajímateli.

Aby pak daná věc byla vyjmuta ze soupisu, nebo do něj vůbec nebyla zařazena, musí skutečný vlastník prokázat, že jde o jeho majetek, a to například pomocí kupní smlouvy, faktury nebo výpisu z účtu s platbou za nákup této věci. Pouhý paragon či jakýkoliv jiný doklad bez uvedení jména není postačující. Prokázání vlastnictví, zejména u běžného vybavení bytu, tak může být v praxi velmi komplikované. Ať už jste v roli pronajímatele, spolubydlícího, nebo by se vás exekuce mohla dotknout jiným způsobem, je nějaký způsob, jak se této situace vyvarovat?

Efektivní prevencí je kontrola v registru exekucí, díky níž lze snadno a ihned zjistit, jestli se libovolná osoba (nebo i firma) nepotýká s exekucemi, jejichž důsledkem nemusí být jen neplacení nájmu, ale právě i návštěva exekutora a zabavení majetku. Výpis z registru exekucí by tak měl být součástí nejen výběru nového nájemníka nebo spolubydlícího, ale de facto každého procesu, kdy se případné exekuce kontrolovaného subjektu mohou nepříjemným způsobem dotknout i jiných.

Co mi může exekutor vzít při exekuci na plat nebo blokaci účtu? 

K zabavení majetku exekutor obvykle přistupuje až tehdy, kdy jiné způsoby při vymáhání dluhu nebyly úspěšné. Mezi nejčastější formy exekuce tak patří srážky ze mzdy a jiných příjmů (tzv. exekuce na plat) a blokace účtu. Jaké pravomoci a omezení má exekutor v těchto případech?

V případě srážek ze mzdy a jiných příjmů exekutor může zabavit, resp. exekučně postihnout: 

 • nemocenské dávky,
 • podporu v nezaměstnanosti,
 • rodičovský příspěvek,
 • důchod nebo stipendium,
 • odstupné z bývalého zaměstnání
 • odměnu z dohody o pracovní činnosti nebo o provedení práce.

Naopak na co exekutor nemá právo a nesmí zabavit, patří:

 • dávky sociální péče,
 • dávky pomoci v hmotné nouzi (př. příspěvek na živobytí),
 • příspěvek na bydlení,
 • některé jednorázové dávky státní sociální podpory (např. porodné, pohřebné) a pěstounské péče,
 • daňový bonus.

Zákon dále stanovuje, že by dlužníkovi při této formě exekuce mělo být vždy vyplaceno tzv. nezabavitelné minimum (více na toto téma je k dispozici v tomto článku). Nicméně pokud si tuto částku dlužník nechává zaslat na bankovní účet, který je v rámci exekuce obstaven (blokován), stávají se pro dlužníka i tyto peníze, respektivě jakékoliv prostředky uložené na tomto účtu, nedobytné. Vybrat si může maximálně jednorázově částku ve výši dvojnásobku životního minima. V takovém případě je pak vhodné domluvit se se zaměstnavatelem na výplatě v hotovosti nebo formou složenky. Další možností je zřízení chráněného účtu.

Autor: bl