27.1.2023

Exekuční příkaz a jeho důsledky

O způsobu, jak bude provedena exekuce a jaký majetek jí bude postižen, rozhoduje exekutor. Toto rozhodnutí se nazývá exekuční příkaz a právě na jeho základě dochází ke srážkám ze mzdy, zablokování bankovního účtu, zabavení a prodeji nemovitosti či automobilu nebo jiným formám exekuce, které exekuční řád povoluje.

Co lze v článku zjistit:

  • jak a kdy se dlužník dozví o vydání exekučního příkazu vč. důsledků
  • jak se díky kontrole v registru exekucí vyhnout rizikové koupi i nevědomé exekuci
  • co je příkaz k úhradě nákladů exekuce a jak zjistit jejich výši
  • zda je možné zrušení exekučního příkazu

Exekuční příkaz blokuje majetek dlužníka ještě dříve, než se o exekuci dozví

Jedním z důsledků vydání exekučního příkazu (více k důsledkům - viz dále v článku) je zajištění nebo-li též blokace majetku, který je v příkazu uveden. To znamená, že dlužník s ním nesmí jakkoli nakládat.

Je obvyklým postupem, že po nařízení exekuce exekutor nejprve začne dohledávat majetek dlužníka, na základě toho vydává exekuční příkazy a poté je dlužník informován o zahájení exekuce. Tento postup, kdy je dlužník o probíhající exekuci informován až s určitým zpožděním, kdy už je blokován jeho účet, dochází ke srážkám ze mzdy apod., je přitom zcela v souladu se zákonem. Jak je to možné? Účelem je snaha zamezit situaci, kdy by se dlužník snažil před exekutorem zatajit nebo zmenšit svůj majetek - např. prodat auto. Pomocí exekučního příkazu však exekutor majetek předem zablokuje a jakékoli jednání, kterým by dlužník tento zákaz porušil, je neplatné. Přesto se ho řada dlužníků snaží obejít, prodat majetek v exekuci - a škodní jsou pak na tom primárně kupující. Přitom předcházet tomuto riziku mohou kupující snadno - pomocí kontroly v registru exekucí

Pozor na prodej majetku dlužníka v exekuci. Před neplatnou smlouvou a návštěvou exekutora ochrání prověření prodávajícího v registru exekucí

Jak už bylo zmíněno výše, s majetkem, na který se vztahuje exekuční příkaz, nesmí dlužník nakládat, tedy ani jej prodat. Pokud k prodeji přesto dojde, je kupní smlouva neplatná a exekutor může předmět koupě bez náhrady zabavit. Proto je žádoucí si před jakoukoli dohodou - a to i s někým, koho znáte - tuto osobu prověřit v registru exekucí, jestli se nepotýká s exekucemi. Pokud by kontrola prokázala nějaké takové závazky, je vhodné zvážit, zda raději od smluvního vztahu s touto osobou neodstoupit. Pro vyhledání kohokoli v registru exekucí jsou přitom potřeba pouze základní, běžné dostupné údaje o kontrolovaném subjektu (prověřit lze totiž nejen osoby, ale i firmy) a během pár minut lze tímto způsobem zjistit, jak “bezpečné” je jednání s takovou osobou. 

Při zahájení exekuce exekutor sice informaci o exekuci nebo přímo exekuční příkaz k prodeji nemovitosti zasílá na katastrální úřad, v případě exekuce týkající se auta do registru vozidel. Nicméně ne vždy je poznámka o exekuci do registru skutečně zapsána. Na základě toho pak může úředně dojít k převodu vlastnictví, ačkoli je kupní smlouva neplatná. Právě tyto administrativní mezery jsou důvodem, proč by výpis z registru exekucí měl jako součást prevence předcházet každé koupi, navazování obchodních nebo jakýchkoli smluvních vztahů.

K blokaci majetku může dojít i bez vědomí dlužníka. Registr exekucí pomůže zjistit, kvůli jakým dluhům

Obecně platí, že o zahájení exekučního řízení musí exekutor dlužníka informovat nejpozději spolu s prvním exekučním příkazem, který mu zasílá. Fakticky se tak dlužník dozvídá o exekuci, až když je jeho majetek zablokován. Kromě toho se ale dlužník může o probíhajícím exekučním řízení dozvědět později také vlivem nepřebírání pošty, resp. tzv. fikce doručení, kdy se zásilka považuje za doručenou, aniž by si ji dlužník reálně převzal a přečetl. 

Co tedy dělat, pokud je zablokován účet, dochází ke srážkám ze mzdy, a přitom si nejste žádných exekucí vědomi? Jednoduchým řešením je využití registru exekucí. Po zadání základních údajů o prověřované osobě je prakticky ihned k dispozici výpis s přehledem exekucí, které jsou v registru zapsány, včetně data jejich nařízení. Z detailu každého záznamu je možné zjistit i výši dlužné částky nebo kontakt na exekutora, s nímž lze poté domluvit osobní schůzku např. pro nahlédnutí do spisu.

Důsledky vydání exekučního příkazu

Jakmile exekutor vydá exekuční příkaz, znamená to pro dlužníka zákaz nakládání s majetkem, který je tímto exekučním příkazem postižen. Tento stav se nazývá specifické inhibitorium a právní jednání, kterým by dlužník tento zákaz porušil, bude neplatné. Kromě toho už od okamžiku, kdy je dlužníkovi doručeno usnesení o nařízení exekuce, platí tzv. generální inhibitorium. Oproti specifickému postihuje všechen majetek dlužníka, tedy i ten, o kterým exekutor a soud v době nařízení exekuce ani nemusí vědět. Zákaz nakládání s majetkem platí až do ukončení exekuce.

Exekuční příkaz je také zásadní pro možnost provedení exekuce. Pokud dlužník během 30 dnů od doručení výzvy ke splnění vymáhané povinnosti svůj dluh vč. nákladů exekuce neuhradí, přistoupí exekutor k samotné exekuci. Jakým způsobem, určuje právě exekuční příkaz. 

Nabytí právní moci exekučního příkazu

Exekuční příkaz nabývá právní moci ihned po doručení dlužníkovi a nelze se proti němu odvolat. Naopak k zániku účinků všech exekučních příkazů dochází s provedením nebo zastavením exekuce.

yes Doporučení:
Po ukončení exekuce by mělo zhruba do 15 dnů dojít k výmazu dlužníka z registru exekucí. Nicméně je vhodné si kontrolním výpisem ověřit, jestli byl záznam z registru skutečně smazán. Nejsou výjimkou případy, kdy se tak nestalo, a i po řádné úhradě závazků je člověk evidován jako dlužník.


Exekuční příkaz a způsoby provedení exekuce

Exekutor by měl vždy zvolit takový způsob exekuce, který je přiměřený k výši dluhu (tzv. princip přiměřenosti v rozsahu bezpečně postačujícím k uhrazení dluhu). Neměl by tedy např. vydávat exekuční příkaz k prodeji nemovitosti dlužníka pro dluh ve výši 5 tis. Kč. 

Nejčastějšími způsoby provedení exekuce jsou:

  • srážky ze mzdy a jiných příjmů (tzv. exekuce na plat)
  • přikázání pohledávky
  • příkaz k výplatě z bankovního účtu (exekuce na účet)
  • prodej movitých nebo nemovitých věcí (více viz článek o exekuci nemovitosti)

V rámci jedné exekuce může exekutor vydat i více exekučních příkazů. Vydání exekučního příkazu však ještě neznamená, že majetek, na který se vztahuje, bude exekučně zabaven a skutečně prodán. Exekuční příkaz slouží pouze k zajištění tohoto majetku, aby s ním dlužník nemohl nakládat.

Příkaz k úhradě nákladů exekuce

Kromě exekučního příkazu vydává exekutor také příkaz k úhradě nákladů exekuce. V tomto rozhodnutí jsou vyčísleny náklady exekučního řízení vč. určení, kdo tyto náklady bude hradit. Současně je příkaz k úhradě nákladů exekuce posledním dokumentem, který je dlužníkovi v rámci exekuce zaslán. Jakmile nabude právní moci, končí i celá exekuce.

Náklady exekuce se skládají ze dvou složek:

  • odměna soudního exekutora a paušální částka náhrady hotových výdajů
  • nákladů věřitele

Pokud dlužník uhradí dluh během 30 dnů od doručení výzvy ke splnění vymáhané povinnosti, snižuje se odměna exekutora o 50-70 % a náhrada hotových výdajů o 50 %.

enlightened Víte, že...
Náklady exekuce lze také obvykle zjistit z registru exekucí, kam je exekutor - společně s dalšími údaji týkající se exekuce - zapisuje. Pro zjištění výše nákladů exekuce tedy stačí opatřit si výpis z registru exekucí vč. detailu záznamu, jehož jsou součástí.

Jako tzv. záloha na náklady exekuce bývají náklady uvedeny už ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti. Jde však pouze o předběžnou částku, která platí, pokud dlužník splní vymáhanou povinnost v rámci 30 dnů od doručení výzvy. Pokud se tak nestane, náklady exekuce budou vyšší.

Samotný příkaz k úhradě nákladů exekuce vydá exekutor v okamžiku, kdy dlužník splní vymáhanou povinnost. Jde v podstatě o konečné vyúčtování exekuce, nicméně pokud dlužník postupoval podle pokynů ve výzvě, nemusí na základě tohoto příkazu už nic platit (a často tak zde i bývá uvedeno “Neplaťte), protože náklady exekuce uhradil už spolu s částkou uvedenou ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti.

Proti příkazu k úhradě nákladů exekuce se nelze odvolat, ale je možné podat námitky, a to u soudního exekutora do 8 dnů od doručení příkazu.

Zrušení exekučního příkazu

K nabytí právní moci exekučního příkazu dochází ihned poté, co je dlužníkovi doručen. Zároveň proti exekučnímu příkazu není možné využít žádný opravný prostředek.

Jak se tedy proti exekučnímu příkazu bránit? Pokud dlužník nepodá přímo návrh na zastavení exekuce (více info viz samostatný článek vč. vzoru), může využít také návrh na zrušení exekučního příkazu. Doporučit ho lze tehdy, je-li vydáno více exekučních příkazů - např. k provedení exekuce přikázáním pohledávky z bankovního účtu a současně je exekučně zastavena nemovitost. Pokud už samotné prostředky na účtu jsou dostatečné pro úhradu pohledávky vč. nákladů exekuce, je už další exekuční příkaz de facto “zbytečný”.

Ke zrušení exekučního příkazu může dojít i ze strany samotného exekutora, pokud k tomu má důvod. Stejně jako proti vydání exekučního příkazu se ani proti jeho zrušení nelze odvolat.

Autor: jn